تدوین و آزمون مدل بهزیستی تحصیلی براساس راهبردهای شناختی و فراشناختی با نقش واسطه ای درگیری تحصیلی و اثربخشی مدل بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی بر بهزیستی تحصیلی با میانجیگری درگیری تحصیلی دانش آموزان شهر کرمانشاه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی و از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک کرمانشاه به تعداد 12766 دانش آموز بوده است و حجم نمونه ی 350 نفری استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی پیترینن، پرسشنامه راهبردهای فراشناختی کرمی و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (روش مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد راهبردهای فراشناختی بر بهزیستی تحصیلی از طریق درگیری تحصیلی اثر غیرمستقیم و مثبت و معنادار دارد، همچنین یافته ها نشان داد که استفاده موفقیت‌آمیز از راهبردهای فراشناختی منجر به درگیری تحصیلی دانش‌آموزان در یادگیری دروس شده و رضایتمندی آن‌ها از فعالیت‌های آموزشی افزایش می‌یابد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود راهبردهای فراشناختی به دانش آموزان آموزش داده شود تا آنها با افزایش درگیری تحصیلی بتوانند بهزیستی تحصیلی را در خود ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and testing of academic welfare model based on cognitive and metacognitive strategies with the mediating role of academic engagement and the effectiveness of the model on students' self-directed learning

نویسندگان [English]

  • Akbar Mohammadi 1
  • Shima Parandin 2
  • Maryam Akbari 3
  • Yahya Yarahmadi 3
1 Ph.D Student, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, West Islamabad Branch, Islamic Azad University, West Islamabad, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to develop a structural model of Academic Well-being based on the Cognitive and Metacognitive Strategies by mediating academic engagement and examining the effectiveness of the model on students' Self-directed learning. In the first stage, using a descriptive-correlational research method, 350 male and female students from the second-cycle secondary schools in the city of Kermanshah were selected by stratified random sampling method. They responded to Peterinen etal Academic Well-being, Karami Cognitive and Metacognitive Strategies and Reeve academic engagement questionnaires. The results of the structural equation analysis showed that the Variables of cognitive and metacognitive strategies have a direct and positive effect on academic engagement؛ Also, Variables of academic engagement and cognitive strategies have a direct and positive effect on academic well-being. But Metacognitive strategies variable has a direct and negative effect on academic well-being. Also, the findings show that cognitive and metacognitive strategies have indirect and positive effects on academic well-being through academic engagement. In the second stage, using a quasi-experimental research technique, 30 students were selected through a randomized cluster sampling method. Fisher etal.'s Self-directed learning questionnaires were used to measure student’s Self-directed learning. Then the educational program was implemented. The results showed that the assumed model has a positive effect on all components of self-directed learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Well-being
  • Cognitive and Metacognitive Strategies
  • academic engagement
  • Self-directed learning