اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر افسردگی و سلامت اجتماعی زنان مبتلا به افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر افسردگی و سلامت اجتماعی زنان مبتلا به افسردگی است. مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دوماهه بود. جامعه مورد مطالعه شامل زنان مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی منطقه دو شهر تهران در شش ماهه دوم سال 1400 می‌باشد که در این مطالعه 27 زنان مبتلا به افسردگی به روش نمونه گیری داوطلبانه و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت دو ماه تحت آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی (8 جلسه) قرار گرفت. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه افسردگی (بک و همکاران، 1996) و پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز، 2004) می‌باشد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر افسردگی (0001>P؛ 47/0=Eta؛ 57/24=F) و سلامت اجتماعی (0001>P؛ 55/0=Eta؛ 23/34=F) زنان مبتلا به افسردگی تأثیر معناداری داشته است. بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی با تمرکز بر تکنیک‌های نگرش ذهن‌آگاهانه، فعالیت‌های ذهنآگاهانه، پرداختن به احساسات و هیجانات مشکل‌ساز و تمرینات تنفس برای مدیریت خشم می‌تواند، می‌تواند به عنوان روشی موثر در جهت کاهش افسردگی و بهبود سلامت اجتماعی زنان مبتلا به افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness Skills Training on Depression and Social Health of Women with Depression

نویسندگان [English]

  • FERESHTEH AMINI 1
  • marjan jafari roshan 2
  • LIDA LEILABADI 2
1 PhD student in general psychology, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of mindfulness skills training on depression and social health of women with depression. The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two month follow-up period design. The statistical population included women women with depression who referred to counseling centers and psychological services in the two cities of Tehran in the second half of 2021. 27 women with depression were selected through purposive sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received mindfulness skills training sessions (eight sessions) during two months. The applied questionnaires included Depression Questionnaire (Beck, Epstein, Brown, Steer, 1996) and Social Health Questionnaire (Keyes, 2004). The data from the study were analyzed through mixed ANOVA and Bonferroni follow-up test. The results showed that mindfulness skills training has significant effect on the depression (F=24.57; Eta=0.47; P<0001) and social health (F=34.23; Eta=0.55; P<0001) in women with depression. According to the findings of the present study, mindfulness skills training can be used as an efficient method to decrease depression and improve social health in the women with depression through employing techniques such as mindful attitudes, mindful activities, addressing problem-making feelings and emotions and breathing exercises to manage anger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness skills training
  • depression
  • social health