اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تحریک‌پذیری هیجانی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد ابهر،دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 دانشیارگروه روانشناسی، واحد ابهر،دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر میزان اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تحریک‌پذیری هیجانی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی مراجعه‌کننده به کیلینک های مشاوره تحت نظر دادگستری در زنجان بود و از بین آن‌ها ۳۰ نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند بر اساس ملاک‌های ورود انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) جای گرفتند. پروتکل هشت جلسه‌ای طرح‌واره درمانی بر روی گروه آزمایش انجام گردید هر دو گروه در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون مقیاس تحریک‌پذیری هیجانی (بری‌تویت، ۱۹۸۷) و مقیاس عملکرد خانواده (اپشتاین و همکاران.، 1983) را تکمیل کردند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس یک‌راهه نشان داد که طرح‌واره درمانی باعث کاهش معنادار میانگین نمرات پس‌آزمون تحریک‌پذیری هیجانی و عملکرد خانواده درگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل‌شده است (p< 0/05). بر اساس یافته‌های پژوهش و با توجه به کارایی و اثربخشی طرح‌واره درمانی، این رویکرد می‌تواند درزمینهٔ کاهش تحریک‌پذیری هیجانی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی مورداستفاده مشاوران و درمانگران خانواده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of schema therapy on emotional irritability and family functioning in women affected by contract breach

نویسندگان [English]

  • Neda Varghaei 1
  • Ghorban Fathi Aghdam 2
  • Mojtaba Amirimajd 3
  • Loghman Ebrahimi 3
1 PhD student in Counseling, Counseling Department, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study as to investigate the effectiveness of schema therapy on the emotional irritability, family functioning in women affected by infidelity. The method of this study was quasi-experimental with pretest-posttest and control group. The statistical population included women victims of infidelity referring to counseling centers Under the supervision of the judiciary in zanjan. Thirty couples were selected via purposeful and available sampling method based on the studys criteria and randomly assigned to experimental (n=15) and control groups (n=15). The eight-session schema therapy protocol was performed on the experimental group. In the pre-test and post-test stages, both groups completed the emotinal irritability scale of (Brithwaite, 1987) & family functioning scale of (Epstein et al.,1983). The result of One-way analysis of covariance in dicated that schema therapy group counseling significantly decreased the post-test average score of emotional irritability family fuctioning in experimental group. Thus, it could be concluded that schema therapy is an effective method in reducing emotinal irritability, family functioning in women suffering from the trauma of indifidelity and can be used by counselors and therapists in the field of family therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotinal irritability
  • schema therapy
  • affected by infideli