مطالعه کیفی پدیدارشناسانه زنان مطلقه 18 تا 45 ساله شهر مشهد (مصاحبه با رویکرد داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران

2 استادیار جامعه‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار جامعه‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران

چکیده

مقدمه: این تحقیق به مطالعه کیفی پدیدارشناسانه زنان مطلقه 18 تا 45 ساله شهر مشهد می پردازد.
روش کار:  پژوهش با رویکرد کیفی، روش گراندد تئوری و استفاده از مدل پارادایمی انجام شده و تحلیل داده­ها، به روش کدگذاری مبنایی اشتراوس و کوربین صورت پذیرفته است. تکنیک گردآوری داده‏ها، مصاحبه­ی عمیق نیمه ساخت یافته و به صورت فردی انجام شده است. مدت جلسات هر مصاحبه بین 1-2 ساعت بود. تعداد مصاحبه‏ها 12، تعداد مفاهیم شکل گرفته70  و تعداد مقوله­های ایجاد شده، 7 مورد است. برای انتخاب افراد مصاحبه­شونده از روش نمونه­گیری هدف­مند استفاده شده است.
نتایج: نتایج نشان می­دهد که اسارت و نفرت در زنان، پیامد مغایرت میان واقعیت و فانتزی­های عاشقانه­ای است که زنان پس از ازدواج، با آن مواجه شده­اند. زمینه­های به وجود آورنده­ی چنین وضعیتی در این پژوهش، سیطره­ی تعصبات خانوادگی است. شرایط مداخله­گر شامل ظهور مرد عاشق­پیشه است. در عرصه­ی رابطه­ی عاشقانه (کنش-کنش متقابل): صمیمیت (یکی شدن) و دلدادگی (یک روح در دو کالبد) شناسایی شده­اند و پیامد این رابطه­ی عاشقانه و ازدواج مبتنی بر آن، حس اسارت و بردگی، شرمساری و بدفرجامی و در نهایت، تنفر است که منجر به طلاق می­گردد.
نتیجه گیری محقق، آموزش دختران در آستانه­ی ازدواج، در خصوص روابط عاطفی(عشق)، از طریق کانال­های مختلفی همچون(رسانه­های جمعی و اجتماعی، مدارس، فرهنگ­سراها) به عنوان راهکارهای پیش­گیرانه از طلاق، پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative phenomenological study of divorced women aged 18 to 45 in Mashhad city (interview with foundation data approach)

نویسندگان [English]

  • Narges Teimury Sangani 1
  • Faizollah Nouroozi 2
  • Afsaneh Edrisi 3
1 PhD Student, Department of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran.
چکیده [English]

Introduction: This research deals with the qualitative phenomenological study of divorced women aged 18 to 45 in Mashhad.
Methods: The research was conducted with a qualitative approach, the grounded theory method, and the use of a paradigm model, and the data analysis was done using the basic coding method of Strauss and Corbin. The technique of data collection is a semi-structured in-depth interview that was done individually. The duration of each interview was between 1-2 hours. The number of interviews is 12, the number of concepts formed is 70, and the number of categories created is 7. Purposive sampling method was used to select interviewees..
Results:  The results show that captivity and hatred in women is the consequence of the contradiction between reality and romantic fantasies that women have faced after marriage. The causes of such a situation in this research are family prejudices. Intervening conditions include the appearance of a professional man. In the field of romantic relationship (reciprocal action): Intimacy (becoming one) and love (one soul in two bodies) have been identified and the consequence of this romantic relationship and marriage based on it is the sense of captivity and slavery. It is shame and bad performance and finally, hatred that leads to divorce.
Conclusion: The conclusion of the researcher is to educate girls on the threshold of marriage, regarding emotional relationships (love), through various channels such as (mass and social media, schools, cultural centers) as preventive solutions against divorce has suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • Divorce
  • Process
  • Romantic Marriage
  • Captivity
  • Hatred