ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 استاد تمام، گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبیرجند، ایران.

4 گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری بود.
روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع اکتشافی تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر مشهد در سال 1401 بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 400 نفر انتخاب شد و پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس از طریق توزیع لینک پرسشنامه در فضای مجازی تکمیل شد. ابزار پژوهش یک پرسشنامه چندقسمتی شامل محیط کار پرستاری (PESNWI)، پرسشنامه آسیب پذیری ادراک شده در برابر کووید 19 (PVC)، فرم کوتاه تاب آوری (BRS) و پرسشنامه حرفه ای گری (MSSAPS) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل مسیر و با نرم‌افزار Spss26 و Amos24تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که برای مدل فرضی، تمامی شاخص‌ها نشان از برازش مناسب مدل داشتند. مسیرهای مستقیم از آسیب پذیری ادراک شده به تاب آوری منفی معنادار و مسیر مستقیم از حرفه ای گری به کیفیت مراقبت مثبت و معنادار بود. اثر غیرمستقیم آسیب پذیری ادراک شده بر کیفیت مراقبت با میانجی‌گری تاب آوری و حرفه ای گری معنادار نشد (05/0 p>).
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت آسیب پذیری ادراک شده در پرستاران بر میزان تاب آوری آن ها اثر منفی دارد و همچنین حرفه ای گری در سطح کیفیت مراقبت پرستاران در دوران شیوع کووید 19 نقش موثری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the quality model of nurses' care in relation to job stressors during the outbreak of covid-19: the mediating role of cognitive assessment and job involvement

نویسندگان [English]

  • leila Shakri manesh 1
  • Qasem Ahi 2
  • Majid Bahrainian 3
  • Ahmad Mansouri 4
1 PhD student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 2- Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 PhD in clinical psychology and full professor of clinical psychology department, Islamic Azad University, Birjand branch
4 Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad Uniuersity, Neyshabur, Iran.
چکیده [English]

Background: The purpose of this research was to provide a quality model of nurses' care in relation to the perceived vulnerability during the outbreak of covid-19 with the mediating role of resilience and professionalism.
Method: The method of the current research was a descriptive, exploratory, analytical type. The statistical population of this research included all the nurses of the public hospitals of Mashhad in 1401, which was selected using Morgan's table, a sample size of 400 people, and the questionnaires were completed by the available sampling method through the distribution of the questionnaire link in the virtual space. The research tool was a multi-part questionnaire including the nursing work environment (PESNWI), perceived vulnerability to covid-19 questionnaire (PVC), resilience short form (BRS) and professionalism questionnaire (MSSAPS). Data were analyzed using path analysis and Spss26 and Amos24 software.
Findings: The findings of the path analysis showed that for the hypothetical model, all the indicators indicated the appropriate fit of the model. The direct paths from perceived vulnerability to negative resilience were significant and the direct path from professionalism to quality of care was positive and significant. The indirect effect of perceived vulnerability on the quality of care with the mediation of resilience and professionalism was not significant (p>0.05).
Conclusion: It can be said that the perceived vulnerability of nurses has a negative effect on their resilience, and professionalism played an effective role in the quality of care of nurses during the outbreak of Covid-19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of care
  • perceived vulnerability
  • resilience
  • professionalism
  • nursing