هم سنجی اثربخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد های یادگیری بر سرزندگی تحصیلی و خود کارآمدی دانش آموزان دختر اهمال کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

4 استادیار روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه اهمال کاری باعث مشکلات زیادی به ویژه در رمینه یادگیری خواهد شد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف «هم سنجی اثربخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد های یادگیری بر سرزندگی تحصیلی و خود کارآمدی دانش آموزان دختر اهمال کار» انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه‌‌‌‌ گواه و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اراک در سال تحصیلی 98 به تعداد 13700 نفر بود. از این تعداد 60 نفر از دانش آموزانی که نمره اهمال کاری تحصیلی آنان پایین بود با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در سه گروه آزمایش و گوا گمارده شدند. گروه آزمایش اول برنامه آموزش خلاقیت براساس الگوی پیرخائفی (1398) و گروه آزمایش دوم آموزش راهبردهای یادگیری براساس الگوی کرمی و امیرتیموری (1392)، دریافت نمودند. در این پژوهش پرسشنامه های اهمال کاری سواری (1392) و سر زندگی حسینی چاری و دهقانی زاده (1391) و خودکار آمدی جینکز و مورگان (1999) استفاده شد. داده‌ها با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که در حوزه آموزش خلاقیت و آموزش راهبردهای یادگیری بین دوگروه آزمایش وگواه در میزان سرزندگی و خودکارآمدی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد (001/0>P)؛ همچنین بین هم سنجی تاثیر آموزش ها تفاوت معنی داری به نفع آموزش خلاقیت وجود دارد (001/0>P).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که آموزش خلاقیت و راهبردهای یادگیری باعث ارتقای سرزندگی و خودکارآمدی در دانش آموزان دختر اهمال کار می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of creativity training and learning strategies training on academic vitality and self-efficacy of procrastinating female students

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Firouzi 1
  • Alireza Pirkhaefi 2
  • davod taghvaei 3
  • Zabih Pirani 4
1 Ph.D. student of Educational Psychology, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran (corresponding author)
3 Associate Professor, Department of Consulting, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Ira Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
4 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction: Considering that procrastination will cause many problems, especially in the field of learning, therefore, the present study was conducted with the aim of "Evaluating the effectiveness of creativity training and teaching learning strategies on the academic vitality and self-efficacy of procrastinating female students."
Methods: The present study was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group and a follow-up period. The statistical population included all the second high school female students of Arak city in the academic year of 1998, numbering 13,700 people. Out of this number, 60 students whose academic procrastination score was low were selected by the purposeful sampling method and randomly assigned to three experimental and experimental groups. The first experimental group received the creativity training program based on the Pirkhafi model (2018) and the second experimental group received learning strategies based on the Kerami and Amirtimori model (2012). In this research, procrastination questionnaires (2012) and life questionnaires of Hosseini Chari and Dehghanizadeh (2011) and auto-amadi Jinks and Morgan (1999) were used. Data were analyzed using multivariate analysis of variance.
Results: The findings showed that there is a significant difference in the level of vitality and academic self-efficacy between the experimental and control groups in the field of teaching creativity and teaching learning strategies (P<0.001); Also, there is a significant difference between the comparison of the effect of training in favor of creativity training (P<0.001).
Conclusion: It seems that teaching creativity and learning strategies promotes vitality and self-efficacy in procrastinating female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity Training
  • Learning Strategies
  • Academic Vitality
  • Self-Efficacy
  • Procrastination