بررسی کیفی علل تعارض زوجین در یک مطالعه اکتشافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره، دانشکده علوم انسانی ، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران.

2 گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران.

چکیده

خانواده اولین پایه‌گذار شخصیت، ارزش‌ها و نگرش‌های انسان است و پیدایش آن به سبک کنونی از ویژگی‌های با ارزش بشر در مقایسه با سایر موجودات می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی علل تعارض زوجین است. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای بود که به وسیله یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند. جامعه آماری پژوهش تمامی زوجین دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 99-1400 که حداقل 1 سال از ازدواج آنها گذشته بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه عمیق بود. در بخش کیفی با مصاحبه‌شوندگانی که به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده‌ مصاحبه اجرا شده و نمونه آماری پژوهش با 15 زوج به اشباع رسید. بر اساس بررسی کیفی این پژوهش، علل تعارض زوجین در شش طبقه دسته بندی شدند: دخالت دیگران مهم (تمایز نایافتگی زوجی)، اختلالات و آسیب‌های حل نشده گذشته و فعلی، مسایل اقتصادی و مالی، مولفه‌های فردی زوجین، بحران‌ها و نقاط عطف زندگی، پناهگاه مجازی. بر این اساس ضروری است در کاهش تعارضات زناشویی، به نقش دخالت دیگران (تمایز نایافتگی زوجی)، اختلالات و آسیب‌های حل نشده گذشته و فعلی، مسایل اقتصادی و مالی، مولفه‌های فردی زوجین، بحران‌ها و نقاط عطف زندگی توجه صورت گیرد تا بدین صورت بتوان تعارضات زناشویی زوجین را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative investigation of the causes of conflict between couples in an exploratory study

نویسندگان [English]

  • Shirin Rabbani 1
  • Mohammad Masoud Dayyarian 2
  • Fahimeh Namdarpour 2
1 PhD student in Counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran
2 Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The family is the first founder of human personality, values and attitudes, and its emergence in the current style is one of the valuable characteristics of human beings compared to other creatures. The purpose of this research is to qualitatively investigate the causes of conflict between couples. The method of the current research is a qualitative method of the grounded theory type, which collects information through an inductive and exploratory research method. the statistical population of the research is all couples with marital conflict referring to counseling centers in Tehran in 1400-1999, who at least 1 year has passed since their marriage. The data collection tool was an in-depth interview. In the qualitative part, interviews were conducted with the interviewees who were selected purposefully and the statistical sample of the research reached saturation with 15 couples. Based on the qualitative analysis of this research, the causes of conflict between couples are categorized into six categories: the interference of significant others (spousal discrimination), past and present unresolved disorders and injuries, economic and financial issues, individual components of couples, crises and Milestones of life, virtual shelter. Based on this, it is necessary to pay attention to the role of other people's interference (differentiation of marital incompatibility), past and present unresolved disorders and injuries, economic and financial issues, individual components of couples, crises and milestones in life in order to reduce marital conflicts. It reduced the marital conflicts of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative research
  • conflict
  • couples
  • causes of conflict