تاثیر سبک های دلبستگی و نگرش های ناکارآمد بر ادراک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی سلامت ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشاسی بالینی- سلامت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی عمومی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

هدف: پژوهش‌ها نشان از این دارد که ادراک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید متاثر از برخی سازه های روانشناختی آنها است. این پژوهش به تعیین تاثیر سبک های دلبستگی و نگرش های ناکارآمد بر ادراک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید پرداخت.
روش کار: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و طرح پژوهش همبستگی بود. از جامعه آماری تمامی زنان بیمار مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان البرز کرج به روش در دسترس 250 نفر نمونه انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های ادراک بیماری بردبنت و همکاران فرم بلند، سبک های دلبستگی بزرگسالان فرم تجدید نظر شده کالینز و رید و نگرش های ناکارآمد فرم بلند ویسمن و بک استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل آزمون پیرسون و OLS استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که مسیر مستقیم سبک دلیستگی نزدیکی (664/0- T= ،074/0-= β) و اجتناب (047/0- T= ،005/0-= β) به متغیر ادراک بیماری معنی‌دار نیست. اما مسیر مستقیم سبک دلبستگی اضطرابی (662/3 T= ،241/0= β) و نگرش‌های ناکارامد (372/2 T= ،661/0= β) به متغیر ادراک بیماری معنی‌دار است.
نتیجه‌گیری: سبک دلبستگی اضطرابی و نگرش‌های ناکارآمد بر ادارک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید تاثیر معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of attachment styles and dysfunctional attitudes on women's perception of rheumatoid arthritis

نویسندگان [English]

  • Somayeh Arabi 1
  • Shokooh Sadat Bani Jamali 2
  • Shirin Koushki 3
  • Mahnaz Esteki 4
1 Doctoral student of Health Psychology Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran (corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Clinical-Health Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Research shows that the perception of women with rheumatoid arthritis is affected by some of their psychological structures. This study determined the effect of attachment styles and dysfunctional attitudes on the perception of women with rheumatoid arthritis.
Methods: The present study was correlational in terms of applied purpose and research design. From the statistical population of all sick women referring to the clinic of Alborz Hospital in Karaj, 250 samples were selected by available method. To evaluate the research variables, Bradbent et al.'s Long Form et Perceptions questionnaire, Collins and Reed revised adult attachment styles, and Wissman and Beck long form dysfunctional attitudes were used. Data analysis was performed using Pearson and OLS test models.
Results: The results showed that the direct path of delicacy style (T = -0.664, β = -0.074)) and avoidance (β = -0.005- T = - 0.047) to the disease perception variable was significant. is not. But the direct path of anxiety attachment style (T = 3.662, β = 0.241) and dysfunctional attitudes (T = 2.372, β = 0.661) to the variable of disease perception is significant.
Conclusion: Anxious attachment style and dysfunctional attitudes have a significant effect on the perception of women with rheumatoid arthritis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disease Perception
  • Attachment Styles
  • Dysfunctional Attitudes