رضایتمندی بیماران بستری از مراقبت های ارائه شده در بخش زنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دپارتمان طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی و مراقبتی در کسب رضایت بیماران موثر است و پرستاران به عنوان یکی از مهم ترین مراقبین سلامت، در رضایتمندی بیماران نقش به سزایی دارند. مطالعه حاضر با هدف برای بررسی میزان رضایتمندی از مراقبت های ارائه شده در بیماران بستری در بخش زنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انجام شد.
روش کار‌: این مطالعه توصیفی_مقطعی بر روی بیماران بستری در بخش زنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1398 انجام شد. اطلاعات پرسشنامه ای که روایی و پایایی (87/0= R) آن تایید شده است جمع آوری و با نرم افزار SPSS 20 تحلیل و تفسیر شد. سطح معناداری آزمون ها کمتر از05/0در نظر گرفته شد .
نتایج: این مطالعه بر روی 91 بیمار انجام شده است که 6/51% افراد در محدوده سنی 21 تا 30 قرارداشتند و 33 %آنان تحصیلات ابتدایی 3/25% سیکل و 5/27% دارای مدرک دیپلم بوده اند، 2/46 % بیماران سطح اقتصادی متوسط و 78% بیمه داشته اند و67% بیماران ساکن شهر بوده اند. نمره میزان رضایت براساس پرسشنامه 30/19 ± 11/66 بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به این میزان رضایتمندی بیماران از پرستاران، اعتماد آنان به روند درمان و سیستم بهداشت جامعه افزایش می یابد و در بعد روانی و حتی جسمانی بیماران نیز موثر است. این رضایتمندی اثر بر بهرو وری سازمان بهداشت دارد، لذا بهتر است برنامه هایی به منظور ارتقا و بهبود رضایتمندی بیماران از عملکرد و خدمات پرستاران صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inpatient satisfaction with the care provided in the maternity ward of Shahid Hasheminejad Hospital

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Mousavi
Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine,, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Maintaining and enhancing the quality of service and medical care is effective in achieving patient satisfaction. Nurses, as one of the most important health care providers, play an important role in patient satisfaction.
Methods: This was a descriptive cross-sectional study in Hasheminejad hospital of Mashhad during 2019-2020. Data were collected from a questionnaire whose validity and reliability (R = 0.87) were confirmed, and analyzed by SPSS 20 software. The significance level of the tests was considered less than 0.05.
Results: This study was performed on 91 women admitted to the maternity ward, 51.6% of the subjects were in the age range of 21-30 years, 33% had 25.3% primary education, and 27.5% had high school diploma. 46.2% of patients had average economic level and 78% had insurance. 67% lived in the town; patient’s satisfaction score based on questionnaires was 66.11± 19.30.
Conclusion: Considering the extent to which patient satisfaction with nurses leads to trust in the process of treatment and community health system and the process of patient improvement in the psychological dimension and ultimately affecting organizational productivity, it is advisable to improve programs and patient satisfaction with nurses' performance and services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Patient
  • Nurses
  • Health System