ارزیابی ژن های کد کننده سیستم های جذب آهن در جدایه های اشریشیاکلی انترواگریگیتیو(چسبنده ی روده ای)EAEC جداشده از نمونه های اسهالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: اغلب اشریشیاکلی ها بیماریزا نیستند. ولی بعضی از سویه هایE. Coli با کسب و سنتز ژن های حدت متنوع بیماریزا می گردند. آهن یک ماده مغذی ضروری، نقش مهمی در بیماریزایی E.coli دارد. یکی از عملکردهای میکروارگانیسم ها در شرایط پایین بودن آهن آزاد تولید سیدروفورهاست. سیدروفورها به عنوان عوامل جذب کننده آهن خارج سلولی از مواد معدنی یا ترکیبات آلی در شرایط فقدان آهن عمل می کنند. هدف از این مطالعه شناسایی و ارزیابی ژن های کد کننده سیستم های جذب آهن در جدایه های اشریشیاکلی چسبنده روده ای جداشده از نمونه های اسهال می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه سه پانل طراحی شد. پانل 1: iroN, iutA, fecA ، پانل2: fyuA, sitA, irp2 و پانل 3: iucD. که در پانل 1 و2 از روش Triplex-PCRو پانل 3 از روش Single-PCR استفاده گردید و 44 جدایه ی EAEC جداشده از نمونه های اسهال توسط این سه پانل غربالگری شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در مجموع 44 جدایه EAEC به ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به ژن هایfecA (100%)44، fyuA(73/97%)43، irp2(73/97%)43، iutA(45/95%)42، iucD(27/77%)34، sitA(91/65%)29 و iroN(09/9%)4 بود و 7 پروفایل ژن های کد کننده سیستم های مختلف جذب آهن شناسایی گردید.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که جدایه های EAEC در شرایط پایین بودن آهن آزاد توانایی تولید انواع سیدروفورها را دارند و جهت دریافت آهن مورد نیازشان از تنوع پروفایل سیستم های مختلف جذب آهن استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genes encoding iron absorption systems in Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) isolates isolated from diarrhea specimens

نویسندگان [English]

  • zakiyeh imanpanah 1
  • gholam reza Hashemi Tabar 1
  • Mahdi Askari Badouei 1
  • kiarash Ghazvini 2
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Microbiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Most Escherichia coli are not pathogenic. But some strains of E. Coli become pathogenic by acquiring and synthesizing diverse virulence genes. Iron, as an essential nutrient, has a proven role in the pathogenicity of E. coli. One of the most common strategies of microorganisms in the presence of free iron is the production of siderophores. Siderophores act as extracellular agents for the absorption of iron from minerals or organic compounds in the absence of iron. The Purpose of this study was to identify and evaluate the genes encoding iron absorption systems in Enteroaggregative Escherichia coli isolates isolated from diarrhea specimens.
Materials and Method: In this study, three panels were designed. Panel 1: iroN, iutA, fecA, Panel 2: fyuA, sitA, irp2 and Panel 3: iucD. In panels 1 and 2, Triplex-PCR method and panel 3, single-PCR method were used and 44 EAEC isolates isolated from diarrhea samples were screened by these three panels.
Results: The results showed that a total of 44 EAEC isolates had respectively the highest frequency of fecA 44(100%), fyuA 43(97.73%), irp2 43(97.73%), iutA 42(95.45%), iucD 34(77.27%), sitA 29(65.91%) and iroN 4(9.09%). and 7 gene profiles encoding different iron absorption systems were identified.
Conclusion: The results showed that EAEC isolates have the ability to produce synthesize a variety of siderophores and use the variety of profiles of different iron absorption systems to obtain the required iron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EAEC
  • siderophore
  • iron absorption
  • diarrhea
  • Triplex-PCR