تبیین عدالت آموزشی در بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عدالت آموزشی یکی از اهداف بسیار مهم در نظام های آموزشی سراسر دنیاست. عدالت آموزشی می تواند آموزش را در تمامی حوزه ها متحول نموده، زمینه بروز انگیزه، استعدادها و توانایی ها را در سطح کلان فراهم نماید. لذا این مطالعه با هدف تبیین عدالت آموزشی بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از مطالعه گراندد تئوری انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه گراندد تئوری است که با مشارکت 12 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف در سال 1399 – 1400 انجام شد. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و چهره به چهره جمع آوری شد. تمام مصاحبه ها ضبط، دستونیس و سپس خط به خط تحلیل شد و از نرم افزار Microsoft Word 2013 برای ثبت مصاحبه ها و کدهای استخراج شده استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از روش استراس و کوربین 1998 استفاده شد.
یافته ها: مشارکت کنندگان تحقیق شامل 6 مرد و 6 زن بودند. عدالت آموزشی بین اساتید در دانشگاه های علوم پزشکی شامل 3 طبقه اصلی فرصت های برابر آموزشی، تبعیض و پیامدهای عدالت آموزشی بود. هر کدام از طبقات شامل چندین زیرطبقه می باشند. فرصت های برابر آموزشی به عنوان مفهوم مرکزی پژوهش شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining educational justice among professors of Iranian universities of medical sciences

نویسندگان [English]

  • Raheleh Mohammadi 1
  • Yousef Namvar 2
  • Azam Rastgoo 1
  • Masoomeh Kheirkhah 3
  • Tooran Soleimany 1
1 Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran (corresponding author)
3 Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran. Department of Midwifery, Faculty of Midwifery Nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Educational justice is one of the most important goals in educational systems around the world. Educational justice can transform education in all areas, providing the ground for the emergence of talents and abilities at the macro level. Therefore, this study was conducted to explain the educational justice between professors in medical universities using grounded theory study.

Methods: The present study is a grounded theory study that was conducted with the participation of 12 professors of medical universities using purposive sampling in 2020-2021. Sampling was continued until data saturation was reached. Data were collected using in-depth and face-to-face interviews. All interviews were recorded, handwritten and then analyzed line by line, and Microsoft Word 2013 software was used to record the interviews and the extracted codes. Strauss and Corbin 1998 were used to analyze the data.

Results: Participants in the study included six men and six women. Educational justice among students in medical universities included the three main categories of equal educational opportunities, discrimination and the consequences of educational justice. Each class consists of several subcategories. Equal educational opportunities was identified as the central concept of research.

Conclusion: Familiarity with how medical universities deal with the issue of educational justice can be effective in distributing educational justice among professors in different universities and thus provide a basis for motivation and empowerment and innovation of professors at the micro and macro levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Justice
  • Professors
  • Grounded Theory
  • Qualitative Study
  • University of Medical Sciences