نقش کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در پیش‌بینی رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی،‌گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در پیش­بینی رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران بود.
روش کار: این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نوجوانان 14 تا 18 سال مراجعه­کننده به مراکز گذری کاهش آسیب (DIC) شهر تهران منطقه 12 (محله شوش-هرندی) در چهار ماهه اول سال 1401 بودند که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده از میان نوجوانان مراجعه­کننده به این مراکز تعداد 300 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه آسیب به خود (SHI) (سانسون و همکاران، 1998)، مقیاس تکانشگری (BIS-11) (بارت و همکاران،2004)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) (گارنفسکی و همکاران، 2001)، مقیاس تحمل پریشانی هیجانی (DTS) (سیمونز و گاهر، 2005) و مقیاس  نشخوار فکری (RRS) (هوکسما و مارو ، 1991) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داده است که بین کنترل تکانه و نشخوار فکری با رفتارهای آسیب به خود رابطه مثبت و معنادار و بین تنظیم شناختی هیجانی و تحمل پریشانی هیجانی با رفتارهای آسیب به خود رابطه منفی و معنادار است (01/0>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در مجموع 83/0 رفتارهای آسیب به خود را تبیین می­کنند.
نتیجه گیری: بین کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری با  رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of impulse control, cognitive strategies of emotional regulation, tolerance of emotional distress and rumination in predicting self-harm behaviors in adolescents referring to transitory harm reduction centers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Abbasiabrazgah 1
  • Majiod Zargham Hajebi 2
  • Alireza Aghayousefi 3
1 PhD student, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Self-injurious behaviors are related to psychological problems. The purpose of the present study was to investigate the role of impulse control, cognitive strategies of emotional regulation, tolerance of emotional distress and rumination in predicting self-harm behaviors in adolescents referred to temporary harm reduction centers in Tehran.
Material and Method
This research was descriptive and correlational. The statistical population of the present study included adolescents aged 14 to 18 years who referred to the Transitional Injury Reduction Centers (DIC) in Tehran, District 12 (Shosh-Harandi neighborhood) in the first four months of 2022, who were referred by a simple random sampling method. 300 people were selected to these centers. Research tools include Self-Injury Questionnaire (SHI) (Sansone et al., 1998), Impulsivity Scale (BIS-11) (Barrett et al., 2004), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) (Garnefski et al., 2001), Tolerance Scale Emotional Distress (DTS) (Simons & Gaher, 2005) and Rumination Scale (RRS) (Hoeksema & Morrow, 1991) Was. In order to analyze the data, Pearson's correlation test and multiple linear regression were used simultaneously.
Results
The results have shown that there is a positive and significant relationship between impulse control and rumination with self-harm behaviors and a negative and significant relationship between emotional cognitive regulation and emotional distress tolerance with self-harm behaviors (p<0.01).
Conclusion
Also, the results of the regression analysis showed that impulse control, emotional regulation cognitive strategies, emotional distress tolerance and rumination explain a total of 0.83 of self-harm behaviors.There is a relationship between impulse control, cognitive strategies of emotional regulation, tolerance of emotional distress and rumination with self-harm behaviors in adolescents referred to transitory harm reduction centers in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional distress tolerance
  • emotional regulation cognitive strategies
  • self-harm behaviors
  • impulse control
  • rumination