جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران در حوزه سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

مقدمه: بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه نداشتن هیچ‌گونه مشکل جسمانی، روانی و اجتماعی برای هر فرد جامعه است. این درحالیست که علیرغم تاکید نظام سلامت کشور، ابعاد جامعه‌شناختی مسئله سلامت به قدر کفایت مورد توجه واقع نشده است. در این راستا پژوهش حاضر به جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران در حوزه سلامت پرداخته است.
روش کار: پژوهش به روش کیفی با استفاده از  نظریه زمینه ای انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل جامعه‌شناسان ایران می‌باشد و مطالعه این گفتمان با مراجعه به مصاحبه‌های نیم ساختار یافته صورت پذیرفته در انجمن جامعه‌شناسی ایران در سال ۱۴۰۱ با عنوان اقتراح درباره تحولات ایران صورت گرفت.‌ نمونه­ گیری به صورت هدفمند و تا اطمینان از اشباع نظری به تعداد 32 مورد انجام پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از تحلیل مضمون و از نرم­ افزار ATLAS.ti استفاده شد. جهت دستیابی به قابلیت اعتماد از راهبردهای ردیابی حسابرسی گونه، بازبینی در زمان کدگذاری، و تأیید همکاران پژوهشی، استفاده شد.
نتایج: سرمایه اجتماعی، تحولات اجتماعی و شیوه حکمرانی از جمله مهم‌ترین مسائلی است که در سلامت اجتماعی، روانی و جسمانی افراد جامعه نقش دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت نقش مسائل اجتماعی در سلامت شهروندان، توجه به مسائل جامعه شناختی در  ارتقا کیفیت زندگی مردم حیاتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociology of Iran's social problems in the field of health

نویسندگان [English]

  • Abed Hodoodi 1
  • Mohammad Hossein Asadi Davoodabadi 2
  • Ali Roshanayi 3
1 PhD Student, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
2 Assistant Professor of Sociology Department, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Sociology Department, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the definition of the World Health Organization, Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Despite the emphasis on the country's health system, the sociological aspects of the health issue have not been sufficiently considered. This research has addressed the role of Iran's social problems in relation to health.
Methods: The research was conducted using a qualitative method (Grounded Theory). The studied population includes Iranian sociologists, and the study of this discourse was done by referring to semi-structured interviews conducted by the Iranian Sociological Association under the title of "Suggestions about Iran's Developments". The samples were selected with the purposive sampling technique and continued until the theoretical saturation of 32 cases. Thematic analysis and ATLAS.ti software were used to analyze the data. In order to achieve reliability, the strategies of audit trial, review at the time of coding, and verification of research colleagues were used.
Results: Social capital, social changes and governance are among the most important issues that play a role in the social, psychological and physical health of people in society.
Conclusion: Considering the role of social issues in people's health, it is important to pay attention to them in improving people's quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Problems Of Iran
  • Sociology Of Health
  • Social Health
  • Fatigue Society