اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه
امروزه پژوهش­ها نشان دهنده وجود مساله مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان مبتلایان به دیابت نوع2 دارد. هدف پژوهش حاضر اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در افراد مبتلا به دیابت نوع2بود.
روش کار
این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. از جامعه آماری افراد دارای تشخیص اختلال دیابت نوع IIمراجعه کننده به درمانگاه امام حسین شهرستان ساری، طی یک فراخوان عمومی (درمانگاه امام حسین واقع در ساری)، افرادی که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند فراخوانده شد؛ افراد مایل به شرکت در پژوهش، به صورت در دسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و کنترل جایگزین شدند. معادل 15 نفر در هر گروه برآورد شد. ابزار پژوهش شامل مقیـاس چند وجهی کانون کنترل سلامت والستون و همکاران (1978) و مقیاس پیروی کلی (GAS) مدانلو و همکاران (1392) بودند. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند.
نتایج
نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر بهبود کنترل درونی و بیرونی و پیروی از درمان موثر است (01/0>P).
نتیجه گیری
جهت بهبود سلامت روانی و جسمانی در بیماران مبتلا به دیابت پیشنهاد می­شود از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of acceptance and commitment based therapy (ACT) on health control and adherence to treatment in men and women with type II diabetes

نویسندگان [English]

  • Raheleh Golestani 1
  • Javad Khalatbari 2
  • Mohammad Nasehi 3
  • Shohreh Ghorban Shiroudi 2
1 Ph.d Student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 Associate Professor ، Department of Psychology , Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The review of the researches shows the existence of the problem of location of health control and adherence to the treatment of type II diabetes patients. The aim of this study was the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the place of health control and adherence to treatment in people with type II diabetes.
Material and Method
This research was an applied and quasi-experimental research using pre-test, post-test and follow-up design with an experimental group and a control group. The statistical population in this study is all people with a diagnosis of type II diabetes referred to Imam Hossein Clinic in Sari who according to the diagnosis of an endocrinologist have type II diabetes. From the mentioned community, during a public call (Imam Hossein Clinic located in Sari), people who were eligible to participate in the research were called; Individuals wishing to participate in the study were selected by convenience sampling and randomly assigned to the control and control groups. The equivalent of 15 people in each group was estimated. The research instruments included the Multistage Scale of the Wallston et al Health Control Center (1978) and the General Compliance Scale (GAS) of Madanlo et al. (2013). Research data were analyzed using repeated measures analysis of variance.
Results
The results of data analysis showed that acceptance and commitment therapy is effective in improving internal and external control and adherence to treatment (P <0.01).
Conclusion
To improve mental and physical health in patients with diabetes, it is recommended to use acceptance and commitment based therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • place of health control
  • adherence to treatment
  • acceptance and commitment based therapy (ACT)
  • diabetes II