ساختارهای اجتماعی و روان‌شناختی زنان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

مقدمه: پیوند بین علوم ازجمله رشته‌هایی مانند روان‌شناسی و علوم اجتماعی می‌تواند نتایج کاربردی و مفیدی برای سطح اجتماع به بار بیاورد؛ در این راستا پژوهش حاضر به بررسی ساختارهای اجتماعی و روان‌شناختی زنان شهر تهران می‌پردازد.
روش کار: روش تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش به تفکیک گروه سنی (14-50) در دو منطقه نیاوران و مولوی تهران 370626 نفر می‌باشد و تعداد 384 نفر با توجه به فرمول کوکران به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های t مستقل، یومن ویتنی و ویلکاکسون و نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح 05/0 استفاده‌شده است.
نتایج: نتایج نشان داد که ساختارهای اجتماعی و مؤلفه‌های آن پیش‌بینی کننده سطح روان‌شناختی افراد آن جامعه می‌باشد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که توجه به وضعیت روان‌شناختی افراد با توجه به سطوح مختلف اجتماع از نکات مهمی می‌باشد که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and psychological structures of women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Monir Khaghanifard 1
  • Ali Roshanayi 2
  • Hosein Jamali 3
  • Omid Aliahmadi 3
1 PhD Student, Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
2 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran. (Corresponding Author)
3 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The link between sciences, including disciplines such as psychology and social sciences, can bring practical and useful results for the society. In this regard, the current research examines the social and psychological structures of women in Tehran.
Methods: The descriptive research method is a survey. The statistical population of the research by age group (14-50) in Niavaran and Molavi areas of Tehran is 370626 people and 384 people were selected as the research sample according to Cochran's formula. Independent t, Yeoman-Whitney and Wilcoxon tests and SPSS version 25 software at the level of 0.05 were used to analyze the data.
Results: The results showed that social structures and its components predict the psychological level of people in that society (P<0.05).
Conclusion: It seems that paying attention to the psychological status of people according to different levels of society is one of the important points that can be considered in planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social structures
  • psychological
  • women