سازوکارهای اجتماعی جوانان ورزشکار در راستای سلامت جسمی و روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت جسمی و روان‌شناختی افراد جامعه دارای اهمیت اساسی می‌باشد؛ در این راستا هدف از این تحقیق بررسی سازوکارهای اجتماعی جوانان ورزشکار در راستای سلامت جسمی و روان‌شناختی می‌باشد.
روش کار: در این پژوهش به‌منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 381 نفر نمونه به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای برای جامعه نامحدود استفاده شده است. از آزمون آماری t مستقل و یومن ویتنی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نرم‌افزار SPSS نسخه 25 در سطح 05/0 استفاده شده است.
نتایج: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سازوکارهای اجتماعی و سلامت جسمی و روان‌شناختی ارتباط معنی‌داری وجود دارد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی بر روی سازوکارهای اجتماعی می‌تواند نقش اساسی در سلامت جسمی و روان‌شناختی جوانان ورزشکار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social mechanisms of young athletes in line with physical and psychological health

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Jafari 1
  • Ali Roshanayi 2
  • Mohammad Hossein Asadi Davoodabadi 3
  • Omid Aliahmadi 3
1 PhD Student, Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
2 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran. (Corresponding Author)
3 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The physical and psychological health of people in society is of fundamental importance; In this regard, the aim of this research is to investigate the social mechanisms of young athletes in terms of physical and psychological health.
Methods: In this research, in order to determine the sample size, Cochran's formula of 381 samples was used as a multi-stage cluster sampling for an unlimited population. Ajmon independent t and Yeoman-Whitney statistics were used for data analysis and SPSS version 25 software was used at the level of 0.05.
Conclusion: The research results show that there is a significant relationship between social mechanisms and physical and psychological health (P<0.05).
Conclusion: It seems that planning on social mechanisms can play an essential role in the physical and psychological health of young athletes. (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Mechanisms
  • Physical And Psychological Health