شناسایی علل کسورات بیمه ای بیمارستان پیمانیه و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 مرکز تحقیقات بیماری‎های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: بیمارستان ها به عنوان مهمترین واحد های ارائه دهنده خدمات سلامت، همواره بخش عمده ای از منابع و بودجه بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص داده اند.
روش کار: مطالعه حاضر به روش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی انجام شده است که مورد مطالعه بیمارستان پیمانیه جهرم می باشد، جامعه آماری پژوهش کارشناسان بیمه، کارشناس بیمه تامین اجتماعی و سلامت، مدیر بیمارستان، رییس بیمارستان و مسئول امور مالی بیمارستان می باشند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با سوالات باز انجام شد که با مشارکت 8 نفر به حد اشباع رسید و برای تحلیل داده ها از روش 7 مرحله ای کلایزی استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نظرات و تجارب شرکت کنندگان در مطالعه، دو درون مایه اصلی و هفت زیر تم برای علل بروز کسورات بیمه ای عنوان شد(خطاهای نیروی انسانی و ضعف ها و خطاهای ناشی از ساختار بیمارستان) و برای راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری و کاهش کسورات بیمه ای چهار درون مایه اصلی و ده زیر تم، استخراج شد که تامین نیروی انسانی، ارتقای سطح آگاهی های پزشکان، کارکنان، ناظران و مدیران، سامان بخشی به سیستم و اهتمام به امر نظارت و بازرسی به عنوان درون مایه های اصلی طبقه بندی گردید.
نتیجه گیری: از آنجا که کاهش کسورات بیمه سهم قابل توجهی در افزایش درآمد بیمارستان و به تبع آن پرداخت به موقع حقوق ها و نهایتا رضایت پزشکان و پرسنل کادر درمان دارد،می تواند ارائه باکیفیت تر خدمات را با انگیزه بیشتر تضمین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the causes of insurance deductions in Peymaniyeh Hospital and ways to reduce them: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Rahim Adibnia 1
  • Samaneh Abiri 2
  • navid kalani 2
  • Esmail Rayatdoost 2
  • Mahdi Chegin 2
1 Department of nursing, Jahrom University of medical sciences, Jahrom, Iran.
2 Research Center for Non-Communicable Diseases, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Introduction: Hospitals, as the most important units providing health services, have always allocated a major part of the country's healthcare resources and budget.
Methodology: The present study was conducted using a qualitative method with a phenomenological approach, which is the study of Peymaniyeh Hospital in Jahrom. The statistical population of the research is insurance experts, social security and health insurance experts, hospital managers, hospital presidents, and hospital finance officers. Data collection was done by semi-structured interview method with open questions, which reached the saturation point with the participation of 8 people, and the 7-step Claysey method was used for data analysis.
Findings: Based on the opinions and experiences of the participants in the study, two main themes and seven sub-themes were mentioned for the causes of insurance deductions (manpower errors and weaknesses and errors caused by the structure of the hospital) and for suggested solutions for prevention and Reduction of insurance deductions, four main topics and ten sub-themes were extracted, which are providing human resources, improving the level of awareness of doctors, employees, supervisors and managers, organizing the system and paying attention to the matter of supervision and inspection as the main topics of the class
Conclusion: Since the reduction of insurance deductions has a significant contribution in increasing the hospital's income and consequently the timely payment of salaries and finally the satisfaction of doctors and medical staff; It can ensure the provision of higher quality services with more motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deductions
  • Insurance deductions
  • Physician
  • Peymaniyeh Hospital