اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر سرمایه‌ی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به زخم پپتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه روان‌شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر درمان شناختی رفتاری بر سرمایه‌ی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به زخم پپتیک انجام شد.
روش کار: روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه‌ی افراد مبتلا به زخم پپتیک مراجعه‌کننده به بیمارستان آیت‌الله طالقانی بود و هم‌چنین حجم نمونه پژوهش به‌صورت در دسترس، برابر با ۳۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسش‌نامه سرمایه‌ی روان‌شناختی لوتانز (2007) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (2007) است. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که سرمایه‌ی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به زخم پپتیک، که تحت درمان شناختی‌رفتاری قرار گرفتند، در مقایسه با افراد گروه کنترل، به‌طور معناداری بالاتر بود (P<0/05).
نتیجه­گیری:  این نتایج تأثیر معنادار درمان شناختی‌رفتاری بر سرمایه‌ی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به زخم پپتیک را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on psychological capital and cognitive regulation of emotion in people with peptic ulcer

نویسندگان [English]

  • Ghazal Asbaghi 1
  • Saeedeh zomorody 2
  • saeideh bazazian 3
1 Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran(Corresponding author)
2 Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: This research was conducted with the aim of determining the effect of cognitive behavioral therapy on psychological capital and cognitive regulation of emotion in people with peptic ulcer.
Method: The research method was semi-experimental and the statistical population in this research included all people with peptic ulcer referred to Ayatollah Taleghani Hospital, and also the sample size of the research was considered to be 30 people. The data collection tools in this research are Lutans (2007) psychological capital questionnaire and Cognitive Emotion Regulation (Garnefski,2007). In order to analyze the data, the covariance analysis method was used.
Results: The results of data analysis showed that the psychological capital and cognitive regulation of emotion in peptic ulcer patients, who underwent cognitive behavioral therapy, was significantly higher compared to the control group (P<0.05).
Conclusion: These results show the significant effect of cognitive-behavioral therapy on psychological capital and cognitive regulation of emotion in people with peptic ulcer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral therapy
  • psychological capital
  • cognitive emotion regulation
  • peptic ulcer