بررسی تغییرات برخی فاکتورهای رشدی متعاقب هشت هفته تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت جریان خون در زنان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات برخی فاکتورهای رشدی متعاقب هشت هفته تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت جریان خون در زنان جوان بودجامعه آماری این پژوهش زنان جوان غیر فعال شهر مشهد بودند. از بین آنها 45 نفر از افراد غیرفعال به صورت تصادفی به سه گروه تمرین ترکیبی+ با محدودیت جریان خون (15 نفر)، گروه تمرین ترکیبی +بدون محدودیت جریان خون (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون بود. گروه تمرین ترکیبی هفته‌ای سه جلسه تمرین مقاومتی و هوازی انجام دادند به این صورت است که این تمرینات در روزهای متوالی صورت گرفت. گروه تمرین ترکیبی با محدودیت جریان خون، تمرین مقاومتی را با بستن کاف و شدت تمرین 20 درصد یک تکرار بیشینه در ابتدای تمرین و تمرین هوازی را با 45 درصد حداکثر ضربان قلب و گروه تمرین ترکیبی بدون محدودیت جریان خون ، تمرین مقاومتی با 80%1RMو تمرین هوازی را با 45%HRmax و گروه تمرین ترکیبی با محدودیت جریان خون و گروه تمرین ترکیبی بدون محدودیت جربان خون، فقط تمرینات ترکیبی را انجام دادند. داده‌ها بااستفاده تی همبسته، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0≥P ونرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدندیافته‌ها : نتایج آماری نشان می‌دهد که دوازده هفته تمرینات ترکیبی با محدودیت جریان خون و بدون محدودیت جریان خون سبب افزایش سطوح IGF1، فولستاتین، PDGF و کاهش مایواستاتین درزنان جوان می‌شودنتیجه گیری : تمرینات ترکیبی با محدودیت جریان خون می‌تواند به سلامتی زنان جوان کمک کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the changes of some growth factors following eight weeks of combined exercises with and without blood flow restriction in young women

نویسندگان [English]

  • Leila Jafari 1
  • Mahmoud soltani 2
  • Mohammadreza Hoseinabadi 3
  • amane barjaste yazdi 3
1 Phd student of sports physiology, Department of Physical Education and Sports Sciences, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran(corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Neyshabor Branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran
چکیده [English]

هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات برخی فاکتورهای رشدی متعاقب هشت هفته تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت جریان خون در زنان جوان بودجامعه آماری این پژوهش زنان جوان غیر فعال شهر مشهد بودند. از بین آنها 45 نفر از افراد غیرفعال به صورت تصادفی به سه گروه تمرین ترکیبی+ با محدودیت جریان خون (15 نفر)، گروه تمرین ترکیبی +بدون محدودیت جریان خون (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون بود. گروه تمرین ترکیبی هفته‌ای سه جلسه تمرین مقاومتی و هوازی انجام دادند به این صورت است که این تمرینات در روزهای متوالی صورت گرفت. گروه تمرین ترکیبی با محدودیت جریان خون، تمرین مقاومتی را با بستن کاف و شدت تمرین 20 درصد یک تکرار بیشینه در ابتدای تمرین و تمرین هوازی را با 45 درصد حداکثر ضربان قلب و گروه تمرین ترکیبی بدون محدودیت جریان خون ، تمرین مقاومتی با 80%1RMو تمرین هوازی را با 45%HRmax و گروه تمرین ترکیبی با محدودیت جریان خون و گروه تمرین ترکیبی بدون محدودیت جربان خون، فقط تمرینات ترکیبی را انجام دادند. داده‌ها بااستفاده تی همبسته، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0≥P ونرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدندیافته‌ها : نتایج آماری نشان می‌دهد که دوازده هفته تمرینات ترکیبی با محدودیت جریان خون و بدون محدودیت جریان خون سبب افزایش سطوح IGF1، فولستاتین، PDGF و کاهش مایواستاتین درزنان جوان می‌شودنتیجه گیری : تمرینات ترکیبی با محدودیت جریان خون می‌تواند به سلامتی زنان جوان کمک کند

کلیدواژه‌ها [English]

  • combined exercises
  • katso
  • young women