رهیافتی پدیدارشناسانه بر تبعات روان‌شناسی کاذب از دیدگاه درمان‌جویان: شواهدی بر لزوم اقدام عاجل جامعه‌ی روان‌شناسان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره و روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روش ها و برنامه‌های آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

روانشناسی کاذب به رویکردی غیر علمی به روانشناسی و روانشناسی بالینی اشاره دارد که توسط سودجویان در این امر اتخاذ می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی آسیب های مرتبط با روانشناسی کاذب از دیدگاه درمان‌جویان در ایران انجام شده است.
روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و پدیدارشناسی توصیفی بود. برای این امر 20 مراجع مرد و زن را که قربانی روانشناسی کاذب بوده‌اند با انجام مصاحبه‌های عمیق مورد مطالعه قرار داده است. همزمان با گردآوری داده‌ها، نسبت به پیاده‌سازی صوت، بازخوانی متن، مشخص نمودن موارد مهم و مرتبط، کدگذاری و دسته‌بندی و ارائه‌ی یافته‌ها با نرم‌افزار MAXQDA اقدام شد.
نتایج
یافته‌ها نشان داد که آسیب‌های روان‌شناسی کاذب چند وجهی بوده و شامل صدمات عاطفی، آسیب‌های مالی، مداخله غیراصولی، انگ و آسیب‌های اخلاقی است. این مطالعه با برجسته ساختن آسیب های قابل توجه مرتبط با روانشناسی کاذب در ایران، بر نیاز مبرم به افزایش مقررات و نظارت بر روانشناسی کاذب به منظور جلوگیری از بروز آسیب در سطح سلامت عمومی تاکید می‌کند.
نتیجه­گیری
دلالت‌های این مطالعه به سیاست‌گذاران، متخصصان سلامت روان و جمعیت عمومی سرایت پیدا می‌کند و اهمیت جستجوی مداخلات روان‌شناختی مبتنی بر شواهد را پررنگ می‌سازد. تحقیقات آینده باید اثربخشی اقدامات نظارتی برای جلوگیری از گسترش روانشناسی کاذب و محافظت از سلامت روان عمومی را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A phenomenological approach to the consequences of pseudo-psychology from the point of view of clients: the need for action by the Iranian psychological society

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Eftekhari 1
  • Mohammad Ali Rahmani 2
  • Keyvan Salehi 3
1 PhD student, Department of Counseling and Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Counseling and Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Methods and Curriculum, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pseudo-psychology is a non-scientific approach to psychology and clinical psychology that is adopted by quacks. The current study aimed to investigate the harms related to Pseudo-psychology from the point of view of clients in Iran.
Method: The present research method was qualitative and descriptive phenomenology. For this, 20 male and female references who were victims of false psychology have been studied by conducting in-depth interviews. Simultaneously with the data collection, audio implementation, text rereading, identifying important and relevant items, coding and categorizing and presenting the findings were done with MAXQDA software.
Results: The findings showed that Pseudo-psychology damages are multifaceted and include emotional harms, financial damages, unprincipled intervention, stigma, and ethical damages. By highlighting the significant harms associated with pseudo-psychology in Iran, this study emphasizes the urgent need to increase the regulation and supervision of pseudo-psychology to prevent harm at the level of public health.
Conclusion: The implications of this study extend to policymakers, mental health professionals, and the general population, highlighting the importance of evidence-based psychological interventions. Future research should examine the effectiveness of regulatory measures to prevent the spread of pseudo-psychology and protect public mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-scientific psychology
  • Pseudo-psychology
  • psychotherapy injuries