ارائه الگوی ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و کیفیت (HSEQ) در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار، گروه عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از رویکردهای نوین و تأثیرگذار بر مدیریت مراکز درمانی و بیمارستانی بهره‌گیری از سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و کیفیت (HSEQ) می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و کیفیت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور است.
روش کار: این تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی است. در گام اول تحقیق، با بهره‌گیری از گروه خبرگان (32 نفر) معیارها و شاخص‌های ارزیابی HSEQ تدوین شدند. سپس، 22 سایت مطالعاتی در استان البرز به‌طور تصادفی انتخاب و حوادث و چالش‌های مرتبط با شاخص‌های موردنظر در یک بازه زمانی 2 ساله (1401 - 1399) موردبررسی قرار گرفتند. در گام سوم، اقدام به ارزیابی ریسک گردید. برای تحلیل عوامل شناسایی‌شده از ساختار مدیریت پروژه (PMBOK) استفاده شد.
نتایج: نتایج بیانگر آن است که 21 شاخص به‌عنوان مؤلفه‌های ارزیابی ریسک (HSEQ) برای مراکز درمانی می‌توان برشمرد. معیار "ایمنی" بیشترین (243 مورد) و معیار "بهداشتی" کمترین تعداد ریسک (95 مورد) را دارا بودند. بالاترین عدد شاخص ریسک متعلق به "عدم شناسایی کانون‌های اصلی خطر" و سپس، "عدم ارزیابی ریسک ایمنی" و نیز "عدم ارزیابی ریسک زیست‌محیطی" بوده است که این 3 شاخص در محدوده "ریسک بسیار بالا" طبقه‌بندی شدند. در خصوص طبقه "ریسک بالا" نیز تعداد 9 شاخص قرار داشتند. طبقات شاخص "ریسک متوسط" و "ریسک کم" نیز به ترتیب با 4 و 5 شاخص مشخص شدند.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت که به‌کارگیری رویکرد HSEQ می‌تواند در کاهش سطح خطاهای گوناگون و نیز افزایش سطح ایمنی نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Safety, Health, Environment and Quality Risk Assessment Model (HSEQ) in hospitals and medical centers

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Naderbeigi 1
  • Davod Pourian 2
1 MSc of Construction Management, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Civil engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the new and effective approaches to the management of medical centers and hospitals is the use of safety, health, environment and quality management system (HSEQ). The purpose of this study is to assess the risk of safety, health, environment and quality in hospitals and medical centers of the country.
Methods: This research is of survey and analytical type. In the first step of the research, HSEQ evaluation criteria and indicators were developed using a group of experts (32 people). Then, 22 study sites in Alborz province were randomly selected and the events and challenges related to the indicators were examined over a period of 2 years (2020-2022). In the third step, risk assessment was performed. The project management structure (PMBOK) was used to analyze the identified factors. In this study, probability factor and impact rate are classified into 5 levels.
Results: 21 indicators can be listed as components of risk assessment (HSEQ) for medical centers. The "safety" criterion had the highest (243 cases) and the "health" criterion had the lowest risk (95 cases). The highest number of risk indicators belonged to "failure to identify the main foci of risk" and then, "failure to assess safety risk" and "failure to assess environmental risk", which were classified in the range of "very high risk".
Conclusion: It can be said that the applying the HSEQ approach can play a decisive role in reducing the level of various errors and also increasing the level of safety. Keywords: safety, health, environment, quality, medical centers, risk assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Health
  • Environment
  • Quality
  • Medical Centers
  • Risk Assessment