تشخیص زودرس زخم پای دیابتی از طریق تصاویر حرارتی کف پا با استفاده از الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی برق، واحد نائین، دانشگاه آزاد اسلامی، نائین، ایران

2 استادیار گروه جراحی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

10.22038/mjms.2022.51075.2980

چکیده

دیابت بیماری است، که براثر قطع تولید انسولین و یا عدم کارکرد مناسب در بدن به وجود می‌آید. تشخیص زودرس زخم پای دیابتی از تصاویر حرارتی کف پا، از روش‌های جدید تشخیص زخم پای دیابتی است. در این مقاله با بهینه سازی الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی، تشخیص زودرس زخم پای دیابتی، با مقایسه تشابه تصویر حرارتی کف پای چپ و راست، انجام می گیرد. و وضعیت احتمال زخم کف پا تشخیص داده می شود. در راهکار پیشنهادی با حذف نواحی اضافه و ساخت تصویر دمایی از تصاویر کف پاها، با استفاده از تکنیک‌های انطباق تصویر بر روی‌هم و سپس استخراج ویژگی‌های آماری نظیر توزیع استاندارد، درصد پیکسل‌های نامشابه و میانگین حرارتی کف پاها سعی در تشخیص زودرس وضعیت زخم فرد می‌شود. الگوریتم مورد نظر بر روی داده های انتخاب شده، بررسی و ارزیابی گردید و نتایج نشان ازدقت بالا و کارایی آن دارد. برای ارزیابی روش پیشنهادی از تصاویر حرارتی به روش اعتبارسنجی متقابل استفاده نموده‌ایم که در مجموع به‌دقت 85.14% دست‌یافته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early Detection of Diabetic Foot Ulcers by Thermal Images of Foot Soles Using Nearest Neighbor Algorithm

نویسندگان [English]

  • Pouya DerakhshanBarjoei 1
  • Mojdeh Bahadorzadeh 2
  • afsaneh Arabzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Nain Branch, Islamic Azad University, Nain, Iran
2 Assistant Professor, Department of General Surgery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
3 M.Sc., Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Diabetes is a disease, which is caused by the cessation of insulin production or the dysfunction of the body. Early detection of diabetic foot ulcers thermal images of the sole of the foot is one of the new methods of diagnosing diabetic foot ulcers. In this paper, by optimizing the nearest neighbor algorithm, early detection of diabetic foot ulcers is performed by comparing the thermal similarity of the left and right soles of the feet. And the condition of the possibility of foot ulcer is diagnosed. In the proposed solution, by removing additional areas and creating a temperature image of the soles of the feet, using image matching techniques and then extracting statistical features such as standard distribution, percentage of dissimilar pixels and average temperature of the soles of the feet, early diagnosis of the ulcer condition is attempted. To evaluate the proposed method, 74 images of gray surfaces were used, in which the image of the left and right soles of the feet is specified in the image, and along with the images, there is a file in which the class of each image is specified. The information file also contains the minimum and maximum temperatures in the image to create a thermal image. Therefore, the above problem is a 3-class classification problem in which 75% of the images are used for training and 25% for testing. We have used thermal images by cross-validation method, which we have achieved with a total accuracy of 85.14%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foot temperature image
  • Image adaptation
  • Nearest neighbor
  • Cross validation
  • Early Diabetic ulcer detection