مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر ناگویی هیجانی در دانش آموزان با سابقه اقدام به خودکشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه بین المللی اما رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: مقایسه رویکردهای درمانی در روان شناسی جهت اثربخشی بیشتر در زمانی کمتر یکی از موضوعات مورد علاقه محققان می باشد، بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﻃﺮﺣﻮﺍﺭه دﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ دﺭ دﺍﻧﺶ آﻣﻮزﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻗﺪﺍم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ بود.
روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل شامل پیگیری یکماهه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیروان و حومه که در سال1400سابقه اقدام به خودکشی داشته اند تشکیل می داد. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 45 نفر انتخاب و به صورت تصادفی، به سه گروه (دو گروه آزمایش طرحواره درمانی و ذهن اگاهی و گروه کنترل)تقسیم شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو بود. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS.21 و شاخص های آمار توصیفی و تحلیل واریانس اندازه های مکرر چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج حاکی از اثربخشی دو مداخله بر ناگویی هیجانی بود اما با توجه به مقادیر اختلاف میانگین نمرات در مراحل مختلف اندازه گیری در گروه ها، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به طرحواره درمانی، اثربخشی بیشتری در بهبود ناگویی هیجانی دانش آموزان با سابقه اقدام به خودکشی داشت (001/0≥P).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها استفاده ترکیبی از هر دو شیوه درمانی و به ویژه درمان مبتنی بر ذهن آگاهی جهت ارتقای سلامت روان و کاهش ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ دﺭ دﺍﻧﺶ آﻣﻮزﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻗﺪﺍم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of mindfulness-based therapy and schema therapy on emotional Alexithymia in students with a history of suicide attempts

نویسندگان [English]

  • Javad Taghavi Khiabani 1
  • Fatemeh Shahamat Dehsorkh 2
  • Ata Tehranchi 3
1 PhD Student, Department of General Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of humanities, Khayyam University, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Immamreza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Comparing treatment approaches in psychology for more effectiveness in less time is one of the topics of interest to researchers, therefore the purpose of this study was to compare the effectiveness of mindfulness-based therapy and schema therapy on Alexithymia in students with a history of suicide.
Methods: The method of semi-experimental research with a pre-test-post-test design and a control group included a one-month follow-up. The statistical population of the research consisted of all high school students of Shirvan city and suburbs who committed suicide in 1400. Using available sampling method, 45 people were randomly selected and divided into three groups(two experimental groups of schema therapy and cmindfulness-based therapy and the control group). The data collection tool was the Toronto Emotional Dyslexia Questionnaire. The obtained data were analyzed using SPSS.21 software and descriptive statistics and variance analysis of multivariate repeated measures.
Results: The results indicated the effectiveness of two interventions on alexithymia, but according to the differences in the mean scores in different stages of measurement in the groups, mindfulness-based therapy is more effective than schema therapy in improving the alexithymia of students with a history of suicide (P≥0.001).
Conclusion: According to the findings, it is recommended to use a combination of both treatment methods and especially mindfulness-based treatment to improve mental health and reduce emotional dysregulation in students with a history of suicide attempts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • Mindfulness-Based Therapy
  • Alexithymia
  • Suicide