مقایسه سطح بیلی روبین توتال بند ناف با بیلی روبین روز سوم تولد در نوزادان ترم در بیمارستان کوثر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اطفال، مرکز تحقیقات رشد کودکان، پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار،واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان قدس، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 استاد پاتولوژیست بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

4 اطفال، مرکز تحقیقات رشد کودکان، پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

5 استادیار ،بیمارستان بهارلو، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
زردی نوزادی از مشکلات شایع دوران نوزادی است که منجر به مشکلات عدیده ای از قبیل انسفالوپاتی ناشی از‎ها‎‎یپر بیلی روبینمی‎‎, کرن ایکتروس و مرگ می‎‎شود. با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام هیپر بیلی روبینمی‎‎مطالعه حاضر جهت تعیین سطح بیلی روبین توتال بند ناف در نوزاد و مقایسه با بیلی روبین 3 روز بعد از تولد در بیمارستان کوثر قزوین انجام شد.
روش کار
در این مطالعه مقطعی آینده نگر تعداد 100 نوزاد سالم و ترم متولد شده در زایشگاه بیمارستان کوثر مورد بررسی قرار گرفتند. داده‎ها‎‎ در چک لیست حاوی متغیر‎ها‎‎ی مورد بررسی در مادر (گروه خونی، سابقه مصرف دارو) و اطلاعات نوزاد (نام، جنس، وزن تولد، سن حاملگی، نوع تغذیه، آپگار، میزان بیلی روبین خون بندناف و میزان بیلی روبین سرم روز سوم پس از تولد) با اخذ رضایت آگاهانه، جمع آوری شده و نمونه خون بند ناف جهت اندازه گیری میزان بیلی روبین و تعیین گروه خونی نوزاد و نیز نمونه خون وریدی در روز سوم پس از تولد گرفته شد. جهت  تجزیه و تحلیل داده‎ها‎‎ از آزمون‎ها‎‎ی توصیفی و تحلیلی استفاده شد (p<0.05).
نتایج
میانگین سطح بیلی روبین  توتال و مستقیم در نوزادان به ترتیب در روز تولد 0.9±2.8 و 0.10±0.31 و در روز سوم 2.53±13.13 و 0.14±0.29 میلی گرم بر دسی لیتر بود. همچنین میزان آلبومین بند ناف ±0.643.2 گرم بر دسی لیتر  گزارش گردید. میانگین سطح بیلی روبین توتال هنگام تولد و روز سوم بین دختر و پسر تفاوت معنی داری نداشت(p.value=0.92) . از میان متغیر‎ها‎‎ی کمی‎‎مورد مطالعه سن مادر با سطح بیلی روبین توتال بند ناف همبستگی معنی دار و مستقیم (p.value=0.04) و میزان سطح بیلی روبین توتال روز سوم تولد با تعداد سقط همبستگی معنی دار و مستقیم نشان داد(p.value=0.05). همچنین میزان سطح بیلی روبین توتال بند ناف و روز سوم تولد با میزان آلبومین همبستگی معکوس نشان داد. در این مطالعه سطح بیلی روبین توتال بند ناف با بیلی روبین توتال در روز سوم همبستگی  معنی دار نشان داد (p.value=0.02).
 
نتیجه گیری
نوزادان در معرض خطر نیاز به پیگیری دقیق تر از نظر زردی دارند چراکه تشخیص به موقع و با درمان بسیار ساده میتوان موجب کاهش خطرات احتمالی زردی نوزادی شد. مطالعه حاضر نشان داد که سطح  بیلی روبین توتال بند ناف در مقایسه با بیلی روبین 3 روز بعد از تولد میتواند به عنوان یک معیار تشخیصی مناسب جهت پیگیری دقیق نوزادان در معرض خطر زردی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of cord total bilirubin level with the serum bilirubin at the third day of birth in term newborns in Qazvin Kosar Hospital

نویسندگان [English]

 • Manoochehr Mahram 1
 • mohammad reza maleki 2
 • fatemeh samieirad 3
 • Masoomeh Akbari 4
 • asqar gorbani 5
1 Professor, Department of Pediatrics, Child Development Research Center, Non-Communicable Disease Prevention Research Institute, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Clinical Research Development Unit, Qods Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 Pathologist professor at Kausar Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
4 Pediatrics, Child Development Research Center, Non-Communicable Disease Prevention Research Institute, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
5 Assistant Professor, Baharlu Hospital, Department of Pediatrics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Neonatal jaundice is a common problem that leads to many problems such as encephalopathy and hearing loss, kernicterus and death. Due to the importance of preventing the potential complications of hyperbilirubinemia, the present study was performed to determine the level of total cord bilirubin in neonates and to compare with bilirubin three days after birth in Kowsar hospital in Qazvin.
Material and Method
In this prospective cross-sectional study, 100 neonates were evaluated in Kowsar hospital maternity ward and required information was prepared in checklists containing maternal variables (blood group,taking medicine) and the infant's data (name, sex, birth weight, gestational age, breast feeding and formula milk feeding, Apgar score, cord blood bilirubin level, and serum bilirubin level on the third day after birth) were obtained with informed consent and entered into a file by a trained individual. Cord blood samples were also taken to measure the level of bilirubin and to determine the blood group of neonates and venous blood samples were taken on the third day after birth. Data analysis was performed by using descriptive and statistical analysis(P<0.05).
Results
The mean levels of total and direct bilirubin of neonates in birthday and third day were 2.8 ±1.00 and 0.31±0.10 and 13.13±2.53 and 0.29±0.14 mg/dl, respectively. In addition, cord albumin was also reported to be 3.2±0.64. The mean level of total bilirubin at birth and third day was not significantly different between boys and girls (p.value=0.92). There was a significant and direct correlation between maternal age and total cord blood bilirubin level (p.value=0.04), and also total bilirubin level at the third day of birth had a significant and direct correlation with the number of abortions (p.value=0.05). Moreover, the level of total bilirubin and third day of birth were inverse correlated with albumin level.
Conclusion
High risk neonates need more accurate follow-up for jaundice, because timely diagnosis and very simple treatment can reduce the potential risks of neonatal jaundice. The present study showed that cord total bilirubin levels compared with bilirubin three days after birth can be used as a suitable diagnostic method to accurately track neonates at risk of jaundice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • neonatal hyperbilirubinemia
 • jaundice
 • bilirubin
 • kernicterus
 1. Boskabadi H, Sezavar M, Zakerihamidi M. Evaluation of neonatal jaundice based on the severity of hyperbilirubinemia. J Clin Neonatol. 2020 Jan 1;9(1):46.
 2. Pichon JB, Riordan SM, Watchko J, Shapiro SM. The neurological sequelae of neonatal hyperbilirubinemia: definitions, diagnosis and treatment of the kernicterus spectrum disorders (KSDs). Current Pediatric Reviews. 2017 Aug 1;13(3):199-209
 3. Mosallam D, Said RN, Abd Elsamad MA, Abdelfatah NM. Use of serum bilirubin/albumin ratio for early prediction of bilirubin induced neurological dysfunction. Egyptian Pediatric Association Gazette. 2019 Dec 1;67(1):11.
 4. Pillai A, Pandita A, Osiovich H, Manhas D. Pathogenesis and Management of Indirect Hyperbilirubinemia in Preterm Neonates Less Than 35 Weeks: Moving Toward a Standardized Approach. NeoReviews. 2020 May 1;21(5):e298-307.
 5. Boskabadi H, Rakhshanizadeh F, Moradi A, Zakerihamidi M. Risk Factors and Causes of Neonatal Hyperbilirubinemia: A Systematic Review Study. Journal of Pediatrics Review. 2020 Oct 10;8(4):1-.
 6. Phyu KL, Zaw K, Soe HH, Than NN, Lwin H, Limkittikul K. A Retrospective Study on Clinical Features of Early Neonatal Jaundice in Term Babies at Ratchaburi Hospital, Thailand. Asian Journal of Pediatric Research. 2019 Apr 1:1-0.
 7. Muchowski KE. Evaluation and treatment of neonatal hyperbilirubinemia. American family physician. 2014;89(11):873-8.
 8. Hemmati F, Hashemi Z. Evaluation of the predictive value of umbilical cord serum bilirubin level for the development of subsequent hyperbilirubinemia in term and late-preterm neonates. Iranian Journal of Neonatology IJN. 2016;7(1):25-31.
 9. Khairy MA, Abuelhamd WA, Elhawary IM, Nabayel AS. Early predictors of neonatal hyperbilirubinemia in full term newborn. Pediatrics & Neonatology. 2019 Jun 1;60(3):285-90.
 10. Gharehbaghi MM, Azarfam HF, Ghegherechi R. Determination of ASQ Score in Infants with Neonatal Hyperbilirubinemia and its Relationship with Total Serum Bilirubin Levels and Bilirubin Albumin Ratio. Majallah-i pizishki-i Danishgah-i Ulum-i Pizishki va Khadamat-i Bihdashti-i Darmani-i Tabriz. 2013;35(4):74.
 11. Samiee Rf, Eyzadian Mn, Karimfar M, Habibi M. A Study On The Correlation Between Bilirubin, Nrbc And Reticulocyte Levels Of Cord Blood With Neonatal Hyperbillirubinemia. 2012. 4(2): 23-31.
 12. Naderi S, Zare S, Ahmadi M, Rajaei S, Maasoum S. Predictive value of umbilical cord serum bilirubin for subsequent jaundice in healthy term newborns. Hormozgan Medical Journal. 2014;17(1):31-6.
 13. J.Jones,SE.GrossmanDharshini KumaranayakamArati Rao,Greg Fegan, and Narendra Aladangady.2017. Umbilical cord bilirubin as a predictor of neonatal jaundice: a retrospective cohort study. 17: 186.
 14. AlaaEldin A. Zeitoun , Hala F. Elhagrasy , Doaa M. Abdelsatar . 2013. Predictive value of umbilical cord blood bilirubin in neonatal hyperbilirubinemia. Egyptian Pediatric Association Gazette.Volume 61, Issue 1, January 2013, Pages 23-30
 15. Zahed Pasha (MD) , M. Ahmad Pour (MD), A.R. Firouzjahi(MD), A. Dehvari (MD), M. Baleghi (BSc) , T. Jahangir (BSc) .2015. Umbilical Cord Bilirubin Level as a Predictive Indicator of Neonatal Jaundice. Original Article .J Babol Univ Med Sci Vol 17, Issu 9; Sep 2015. P:14 -18.
 16. Kannan Ramamoorthy .M. S. Abilash.2018. Cord blood bilirubin used as an early predictor of hyperbilirubinemia. International Journal of Contemporary Pediatrics .
 17. Dr. Ahmed Mahmoud Abd El Moktader,Prof.Dr.Nashwa Mamdouh Samra, Prof.Dr.Howaida EL Menshawy, Lecturer Dr.Sara Ibrahim Abo Elnor,Dr.Mostafa Mohamed Mohamed. Pediatric Department, Clinical Pathology Department, Faculty of Medicinc, Fayoum University, Egypt. 2020. Fayoum University Medical Journal. ,5(1), 6-14 .
 18. May Ahmed KhairyWalaa Alsharany AbuelhamdIsmail Mohamed ElhawaryAhmed Said Mahmoud Nabayel. Early predictors of neonatal hyperbilirubinemia in full term newborn. Pediatr Neonatol. 2019 Jun;60(3):285-290. doi: 10.1016/j.pedneo.2018.07.005. Epub 2018 Jul