بررسی اگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به سنگ کلیه در پیشگیری از بروز مجدد سنگ کلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه

چکیده

مقدمه: شیوع سنگ های کلیوی بسیار زیاد است و در جمعیت عمومی 2 تا 3 درصد تخمین زده می شود. این بیماری یکی از علل شایع بستری بیماران به صورت اورژانس در بیمارستان می باشد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 99 نفر از بیماران مبتلا به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفتند.. ابزار جمع اوری اطلاعات در این مطالعه شامل سه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اگاهی و نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به سنگ کلیه در پیشگیری از بروز مجدد سنگ کلیه بود.
نتایج: 57 نفر مرد (6/57%) و 42 نفر زن (4/42%) بودند. اغلب (7/66%) سابقه خانوادگی سنگ کلیه داشتند و بیشتر از طریق دوستان و اقوام خود در مورد سنگ کلیه اطلاعات بدست می آوردند. میانگین نمرات آگاهی برابر 29/14±45/24 بود و 53 نفر (35/53%) نمره آگاهی ضعیف داشتند. میانگین نمرات نگرش برابر 82/13±22/57 بود و 20نفر (4/20%) نمره نگرش متوسط و ضعیف داشتند. میانگین نمرات عملکرد برابر 95/13±5/47 بود و 50 نفر (5/50%) نمره عملکرد متوسط و ضعیف داشتند. نتایج رگرسیون نشان داد داشتن سطح آگاهی متوسط با 36/14 برابر (فاصله اطمینان 95 درصدی 29/1-58/159 برابر) شانس بیشتری از داشتن سابقه سنگ کلیه در ارتباط است.
نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر اکثر افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر اگاهی ضعیفی در خصوص عود مجدد سنگ کلیه داشته اند. اما میزان نگرش و عملکرد انها در خصوص عود مجدد سنگ کلیه در سطح متوسط و خوب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the awareness, attitude and performance of patients with kidney stones in preventing the recurrence of kidney stones

نویسندگان [English]

  • nafiseh esmaealpour 1
  • Razieh Moazeni 2
  • Sanaz Rezaeian 2
  • navid kalani 3
1 Department of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The prevalence of kidney stones is very high and is estimated at 2-3% in the general population. This disease is one of the common causes of emergency hospitalization of patients in the hospital.
Method: In this descriptive and analytical study, 99 patients with kidney stones referred to Peymaniyeh Hospital in Jahrom city were examined in 2022. The data collection tool in this study includes three demographic information and a questionnaire of awareness, attitude and performance. Patients with kidney stones were used to prevent the recurrence of kidney stones.
Results: 57 of whom were men (57.6%) and 42 were women (42.4%). Most of them (66.7%) had a family history of kidney stones and they mostly got information about kidney stones through their friends and relatives. The average knowledge score was 24.45±14.29 and 53 people (53.35%) had a poor knowledge score. The average attitude scores were 57.22±13.82 and 20 people (20.4%) had average and poor attitude scores. The average performance scores were 47.5±13.95 and 50 people (50.5%) had average and poor performance scores. The regression results showed that having a medium level of knowledge is 14.36 times (95% confidence interval 159.58-1.29 times) more likely than having a history of kidney stones.
Conclusion: Based on the results of the present study, most of the participants in the present study had poor knowledge about the recurrence of kidney stones. But the level of their attitude and performance regarding the recurrence of kidney stones has been average and good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • Attitude
  • Performance
  • Kidney Stones