بررسی رابطه بین پویایی محیط خانواده و نارسایی عاطفی با گرایش به روابط فرازناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اموزش عالی علوم و فناوری اریان

2 دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی مرکز پژوهشی علوم روان شناختی فارابی، مازندران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین پویایی محیط خانواده و نارسایی عاطفی با گرایش به روابط فرازناشویی در زنان متقاضی طلاق شهرستان بابلسر انجام گردید.
روش کار:  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش تمامی 130 زن 20 تا 40 سال مراجعه کننده به 4 مرکز مشاوره پیش از طلاق شهرستان بابلسر در سال 1401 تشکیل داده اند. با توجه به جدول کرجسی و مورگان و با احتمال وجود پرسشنامه های ناقص 100  نفر به روش دردسترس انتخاب گردید. در این پژوهش از سه پرسشنامه شامل: مقیاس گرایش به روابط فرازناشویی واتلی ( 2006)، پرسشنامه پویایی محیط خانواده ﮐﯿﻢ و ﮐﯿﻢ (2007) و پرسشنامه نارسایی عاطفی  بگبی و همکاران (1994) استفاده شد. روش آماری پژوهش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام بوده است.
نتایج: یافته ها نشان داد که بین پویایی محیط خانواده با گرایش به روابط فرازناشویی رابطه ی منفی معنی داری در سطح 01/0 وجود دارد و بین نارسایی عاطفی با گرایش به روابط فرازناشویی رابطه ی مثبت معنی داری در سطح 01/0 وجود دارد (001/0≥P).
نتیجه گیری: به نظر می رسد پویایی محیط خانواده و نارسایی عاطفی به صورت مجزا توان پیش بینی معنادار گرایش به روابط فرازناشویی را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between family dynamics environment and emotional inadequacy with the tendency to extramarital relationships

نویسندگان [English]

  • Fateme Fateri 1
  • Nafiseh Majidi Yaichi 2
1 ARYAN Institute of Science and Technology
2 PhD in Psychology, Department of Psychology, Farabi Psychological Sciences Research Center, Mazandaran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: This research was conducted with the aim of determining the relationship between the dynamics of the family environment and emotional failure with a tendency towards extramarital relationships in women applying for divorce in Babolsar city.
Methods: This is a descriptive correlational research, and the statistical population of the research is all 130 women aged 20 to 40 who referred to 4 pre-divorce counseling centers in Babolsar city in 1401. According to the table of Karjesi and Morgan and with the possibility of incomplete questionnaires, 100 people were selected using the available method. In this research, three questionnaires were used including: Whatley's (2006) Extramarital Relationship Tendency Scale, Kim and Kim's (2007) Family Environment Dynamics Questionnaire, and Bagbi et al.'s (1994) Emotional Failure Questionnaire. The statistical method of the research was Pearson correlation and stepwise regression.
Results:  The findings showed that there is a significant negative relationship between the dynamics of the family environment and the tendency to have extramarital relationships at the 0.01 level, and there is a significant positive relationship between emotional failure and the tendency to have extramarital relationships at the 0.01 level.  (P≥0.001).
Conclusion: It seems that the dynamics of the family environment and emotional inadequacy separately had the ability to significantly predict the tendency towards extramarital relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamics Of Family Environment
  • Emotional Failure
  • Tendency To Extramarital Relationships