طراحی مدل آینده پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک برای دانشگاه‎های دولتی درسال 1399(موردمطالعه: دانشگاه فرهنگیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد ، ایران

2 استادیار،گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار،گروه ریاضی و آمار ، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف طراحی مدل آینده پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک درآموزش عالی انجام شد، آینده‌پژوهی در پی آن است تا با بهره‌گیری از تحلیل وضعیت موجود، شناسایی سازوکارهای تغییر و تعریف سناریوهای مختلف، توسعه و بهبود را در آینده‎های محتمل و ممکن پیش ‌بینی کند.
روش کار: روش پژوهش، کیفی-کمی با تاکید بر معادلات ساختاری است .جامعه آماری را دربخش کیفی 25 نفر از متخصصین و خبرگان که ازروش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان‎های خراسان (396 نفر) بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر، با استفاده از روش طبقه­ای متناسب گزینش صورت گرفت. ابزار تحقیق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها 98/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن‌ها با استفاده از نظر خبرگان تایید شد. تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک دو نرم­افزار SPSS 22 و pLS  صورت پذیرفت.
نتایج: با استفاده از داده‎های جمع آوری شده مدلی طراحی شد که از بین ابعاد آینده پژوهی، آینده نگری، رهبری وخلاقیت دارای اهمیت و رتبه بیشتر(ضریب 0.81،0.82،0.83)، از بین ابعاد تفکراستراتژیک بعد سازمانی (ضریب 0.84) بیشترین وبعد شهودی (ضریب 0.73) کمترین رتبه واهمیت را دارا می باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‎های این پژوهش پیشنهاد می گردد میز آینده‌پژوهی با هدف تعیین راهبردها در کلیه حوزه‌ها و ذینفعان با استفاده از همه ظرفیت‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای آینده مطلوب دانشگاه‌ها تشکیل‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a futurology model with a strategic thinking approach for governmental Universities in 2020(Case study: Farhangian University)

نویسندگان [English]

  • Asadallah Amanian 1
  • Naziasadat Nasseri 2
  • Elham Fariborzi 2
  • Ehsan Ormoz 3
1 Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University Mashhad.Iran.
2 Department of Educational Sciences, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Department of Mathematical and Statistical, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study was conducted to desig a futures research model with a strategic thinking approach in higher education. Futurology want predict development and improvement in the probable and possible future by analyzing of the current situation, identifying mechanisms of change and defining different scenarios.
Material and methods: The research method was qualitative-quantitative (mix method) with emphasis on structural equations. The statistical population included 25 specialists and experts in the qualitative section who were targeted by snowball method and in the quantitative section included all the staff of Farhangian University of Khorasan provinces (396 people),196 people were selected using the proportional stratified method by Morgan table. The research instrument were interview and researcher-made questionnaire whose Cronbach's alpha coefficient was 0.98. Their face and content validity were confirmed by experts. Data analysis was performed by SPSS 22 and PLS software.
Results: A model was designed by collected data that among the dimensions of futurology, futurism, leadership and creativity are more important than other dimensions (coefficient 0.81, 0.82, 0.83) and among the dimensions of strategic thinking; the organizational dimension (coefficient 0.84) is the most important and intuitive dimension (coefficient 0.73) is the lowest in the University.
Conclusion: It is proposed establishing a futurology table to determine strategies in all areas and stakeholders using local, national, regional and international capacities for the favorable future of universities and higher education institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • strategic thinking
  • governmental universities