دوره و شماره: دوره 66، شماره 6، بهمن و اسفند 1402 (بهمن- اسفند 1402) 
بررسی اثر افزودن کازئین فسفوپپتید-آمورفوس کلسیم فسفات به یک خمیردندان ایرانی بر میزان رمینرالیزاسیون ضایعات مینایی

شقایق رفیعی؛ حسین باقری؛ محسن قلی زاده؛ علی فرامرزی گرمرودی؛ علی اکبر حجت پناه منتظری؛ عبدالرسول رنگ رزی


مقاله مروری

برهمکنش های مولکولی بین CTLA-4 و CD80/CD86 در تنظیم پاسخ های ایمنی: مقاله مروری

زهرا درویش خلیل آبادی؛ آمنه رئوف رحمتی؛ سید علیرضا اسماعیلی