پیش بینی میزان استرس تحصیلی با استفاده از نگرش‌های ناکارآمد با میانجی گری ذهن آگاهی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید ایزدپناه یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد، ایران

10.22038/mjms.2022.69421.4116

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی میزان استرس تحصیلی با استفاده از نگرش‌های ناکارآمد با میانجی‌گری ذهن‌آگاهی در دانش‌آموزان مدارس متوسطه دوم شهرستان تنکابن انجام شد.
روش کار: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌آموزان مدارس متوسطه دوم شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1400-1399 بود. تعداد 361 نفر به عنوان نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی مورگان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا (1991)، پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد وایزمن و بک (1978) و پرسشنامه پنج وجهی ذهن‌آگاهی بائر و همکاران (2006) بود. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از تحلیل مسیر و رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد.
نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نگرش‌های ناکارآمد و ذهن آگاهی می‌توانند به ترتیب 23 % و 16% از تغییرات متغیر ملاک استرس تحصیلی را تبیین کند. همچنین نگرش‌های ناکارآمد می‌توانند 19 % از تغییرات متغیر ملاک ذهن آگاهی را تبیین کند. همچنین نتایج نشان داد که نگرش‌های ناکارآمد بر استرس تحصیلی اثرمستقیم (42/0β=) و بر ذهن‌آگاهی اثرمعکوس (37/0β= -) دارد.
نتیجه گیری: نگرش های نارکارآمد می تواند هم به صورت مستقیم و هم با میانجی ذهن آگاهی، میزان استرس تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Level of Academic Stress using Ineffective Attitudes with the Mediation of Mindfulness in Students.

نویسندگان [English]

  • Monirah Marzeh HajiAghayi 1
  • Armin Mahmoudi 2
  • Seyyed Solyiman Hosseini Nik 3
1 PhD student, Department of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran.(Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Shahid Izdpana Yasouj Campus, Kohgilvieh and Boir Ahmad, Iran
چکیده [English]

Intrudoction: The present study was conducted with the aim of predicting the level of academic stress by using ineffective attitudes with the mediation of mindfulness in second secondary school students of Tonkabon city.
Methods: The method of descriptive research was correlation type. The statistical population of the research was all the students of second secondary schools in Tankabon city in the academic year of 2019-2019. 361 people were selected as a statistical sample based on the Krejci Morgan table using the cluster sampling method. The data collection tool was Godzella's Academic Stress Questionnaire (1991), Wiseman and Beck's Ineffective Attitudes Questionnaire (1978) and Baer et al.'s (2006) five-faceted Mindfulness Questionnaire. Path analysis and simple and multiple regression were used to analyze the collected data.
Findings: The results of the research showed that ineffective attitudes and mindfulness can explain 23% and 16% of the changes in the academic stress criterion variable, respectively. Also, dysfunctional attitudes can explain 19% of the variable changes in the criterion of mindfulness. Also, the results showed that ineffective attitudes have a direct effect on academic stress (β=0.42) and an inverse effect on mental awareness (β=-0.37).
Conclusion: Dysfunctional attitudes can predict students' academic stress both directly and through the mediation of mindfulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic stress
  • dysfunctional attitudes
  • mindfulness