شناسایی سیتومگالوویروس (CMV) در نمونه‎های بافتی سرطان معده در مقایسه با گروه‎های غیر بدخیم و شاهد در استان آذربایجان شرقی با روش‎های ایمنوهیستوشیمی‎و PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاداسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران.

2 استادیارگروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاداسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران.

3 استادیارگروه ویروس شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 استاد گروه ایمنی شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران؛

5 استادیارگروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاداسلامی واحد اهر، اهر، ایران.

چکیده

مقدمه
سرطان معده (GC)، یکی از سرطان‎های شایع دستگاه گوارش می‎باشد که به  یک مشکل عمده بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. در طی سالیان اخیر محققان مختلفی ویروس ها را در پاتوژنز سرطان دخیل نشان داده‎اند. لذا هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی حضور شناسایی سیتومگالوویروس(CMV) در سرطان معده با روش ایمنوهیستوشیمی‎و PCR در بیمارستان‎های ‎سطح استان آذربایجان شرقی می‎باشد. 
روش کار
در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 50  نمونه بافتی سرطان معده از بلوکه‎های ‎پارافینی بیمارستانهای سطح استان آذربایجان شرقی همراه با 50  نمونه غیر بدخیم (زخم معده) و 50  نمونه کنترل انتخاب شدند.  حضور عفونت ویروسی CMV  با روش ایمونوهیستوشیمی‎و  PCR انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون کای اسکوئر استفاده شد.
نتایج
در نمونه‎های ‎بدخیم مورد مطالعه، 3  نمونه (6 %) با روش ایمونوهیستوشیمی‎حاوی پروتئین pp65 و 5 نمونه (10 %) حاوی DNA CMV بودند. ولی هیچ پروتئین و DNA ویروسی در نمونه‎های ‎غیربدخیم و کنترل مشاهده نشد. نمونه‎های ‎IHC وDNA CMVمثبت به ترتیب دارای میانگین سنی 43/14 ± 33/58 و50/12 ± 4/59 بودند. آزمون کای اسکوئر ارتباط معنیداری بین نمونه‎های ‎IHC وDNA CMVمثبت نشان نداد.
نتیجه گیری
در استان آذربایجان شرقی میزان حضور سایتومگالوویروس شیوع پایینی داشته و بیشتر در رده سنی بالای 50 سال و بیشتر در آقایان دیده می‎شود. باتوجه به اینکه حضور CMV با نتایج IHC و DNA CMV مثبت یکسان نبوده بنابراین  در این مطالعه روش PCR دقت بالا و کارآمدی بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of Cytomegalovirus in gastric cancer tissue samples compared with non-malignant and control groups in East Azerbaijan province by immunohistochemistry and PCR

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Jafari Sales 1
 • Afsoon Shariat 2
 • Hossein Bannazadeh-Baghi 3
 • Behzad Baradaran 4
 • Behboud Jafari 5
1 PhD student, Department of Microbiology School of Basic Sciences, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Microbiology School of Basic Sciences, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Virology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Professor, Department of Immunology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Microbiology School of Basic Sciences, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Gastric cancer (GC) is one of the most common gastrointestinal cancers that has become a major health problem worldwide. In recent years, various researchers have shown viruses to be involved in the pathogenesis of cancer. Therefore, the aim of this study was to evaluate the frequency of the presence of cytomegalovirus (CMV) in GC by immunohistochemistry (IHC) and PCR .
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 50 GC tissue samples were selected from paraffin blocks of hospitals in East Azerbaijan province along with 50 non-malignant samples (gastric ulcer) and 50 control samples. The presence of CMV viral infection was determined by IHC and PCR. SPSS software and Chi-square test were used to analyze the data.
Results: In the malignant samples studied, 3 samples (6%) were immunohistochemically containing pp65 protein and 5 (10%) samples contained CMV DNA. But no viral protein and DNA were observed in non-malignant and control samples. IHC and CMV positive DNA samples had a mean age of 58.33 ±14.43 and 59.40 ± 12.50, respectively. Chi-square test did not show a significant relationship between IHC and CMV DNA samples.
Conclusion: In East Azerbaijan province, the presence of CMV is low and is more common in men over 50 years and older Considering that the presence of CMV was not the same as the results of IHC and positive CMV DNA, therefore, in this study, the PCR method was more accurate and efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gastric cancer
 • Cytomegalovirus
 • Immunohistochemistry
 • Polymerase chain reaction
 1. Sexton RE, Al Hallak MN, Diab M, Azmi AS. Gastric cancer: a comprehensive review of current and future treatment strategies. Cancer and Metastasis Reviews. 2020:1-25.
 2. Sitarz R, Skierucha M, Mielko J, Offerhaus GJA, Maciejewski R, Polkowski WP. Gastric cancer: epidemiology, prevention, classification, and treatment. Cancer management and research. 2018;10:239.
 3. Hamilton SR. World Health Organization classification of tumours. Pathology and genetics of tumours of the digestive system. 2000.
 4. Enayatrad M, Salehiniya HJJoMUoMS. Trends in gastric cancer incidence in Iran. 2014;24(114):8-16.
 5. Curado M-P, Edwards B, Shin HR, Storm H, Ferlay J, Heanue M, et al. Cancer incidence in five continents, Volume IX: IARC Press, International Agency for Research on Cancer; 2007.
 6. Malekzadeh R, Derakhshan MH, Malekzadeh Z. Gastric cancer in Iran: epidemiology and risk factors. 2009.
 7. Camargo MC, Kim W-H, Chiaravalli AM, Kim K-M, Corvalan AH, Matsuo K, et al. Improved survival of gastric cancer with tumour Epstein–Barr virus positivity: an international pooled analysis. Gut. 2014;63(2):236-43.
 8. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA: a cancer journal for clinicians. 2011;61(2):69-90.
 9. Sekine K, Nagata N. Synchronous gastric cancer presenting different pathological features depending on the involvement of Epstein-Barr virus infection. Clinics and research in hepatology and gastroenterology (Print). 2013;37(2):111-2.
 10. Lv Y-l, Han F-f, An Z-l, Jia Y, Xuan L-l, Gong L-l, et al. Cytomegalovirus infection is a risk factor in gastrointestinal cancer: A cross-sectional and meta-analysis study. 2020;63(1-6):10-6.
 11. Ueno M, Shimodate Y, Yamamoto S, Yamamoto H, Mizuno MJCjog. Gastric cancer associated with refractory cytomegalovirus gastritis. 2017;10(6):498-502.
 12. Krech UJBotWHO. Complement-fixing antibodies against cytomegalovirus in different parts of the world. 1973;49(1):103.
 13. Boppana SB, Pass RF, Britt WJ, Stagno S, Alford CAJTPidj. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity and mortality. 1992;11(2):93-9.
 14. Enders G, Bäder U, Lindemann L, Schalasta G, Daiminger AJPd. Prenatal diagnosis of congenital cytomegalovirus infection in 189 pregnancies with known outcome. 2001;21(5):362-77.
 15. van Zuylen WJ, Hamilton ST, Naing Z, Hall B, Shand A, Rawlinson WDJOm. Congenital cytomegalovirus infection: Clinical presentation, epidemiology, diagnosis and prevention. 2014;7(4):140-6.
 16. Boppana SB, Britt WJJCfmpti. Synopsis of clinical aspects of human cytomegalovirus disease. 2013;2:1-25.
 17. Chen H-P, Jiang J-K, Chen C-Y, Chou T-Y, Chen Y-C, Chang Y-T, et al. Human cytomegalovirus preferentially infects the neoplastic epithelium of colorectal cancer: a quantitative and histological analysis. 2012;54(3):240-4.
 18. Jang H-J, Kim AS, Hwang J-BJKjop. Cytomegalovirus-associated esophageal ulcer in an immunocompetent infant: When should ganciclovir be administered? 2012;55(12):491.
 19. Yi F, Zhao J, Luckheeram RV, Lei Y, Wang C, Huang S, et al. The prevalence and risk factors of cytomegalovirus infection in inflammatory bowel disease in Wuhan, Central China. 2013;10(1):1-10.
 20. Schulenburg A, Watkins-Riedel T, Greinix H, Rabitsch W, Loidolt H, Keil F, et al. CMV monitoring after peripheral blood stem cell and bone marrow transplantation by pp65 antigen and quantitative PCR. Bone marrow transplantation. 2001;28(8):765-8.
 21. Snietura M, Waniczek D, Piglowski W, Kopec A, Nowakowska-Zajdel E, Lorenc Z, et al. Potential role of human papilloma virus in the pathogenesis of gastric cancer. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2014;20(21):6632.
 22. Frisch M, Biggar RJ, Goedert JJ. Human papillomavirus-associated cancers in patients with human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome. Journal of the national cancer institute. 2000;92(18):1500-10.
 23. Zhu S, Sun P, Zhang Y, Yan L, Luo B. Expression of c-myc and PCNA in Epstein‑Barr virus-associated gastric carcinoma. Experimental and therapeutic medicine. 2013;5(4):1030-4.
 24. Zhang L, Guo G, Xu J, Sun X, Chen W, Jin J, et al. Human cytomegalovirus detection in gastric cancer and its possible association with lymphatic metastasis. 2017;88(1):62-8.
 25. Goyal G, Zinger T, Warfield D, Cao WJAoP, Medicine L. The Trends of Immunohistochemistry for Tissue-Invasive Cytomegalovirus in Gastrointestinal Mucosal Biopsies: A Large Single Academic Center Study. 2021.
 26. Chen D, Zhao R, Cao W, Zhou W, Jiang Y, Zhang S, et al. Clinical characteristics of cytomegalovirus gastritis: A retrospective study from a tertiary medical center. 2020;99(5).
 27. Zaruni L, Seyed Alimohammad A, Malekpour R, AghaeiAfshar A, Mollaei HR. Detection of Epstein-Barr virus and cytomegalovirus in gastric cancers in Kerman, Iran. 2016;17(5):2423-8.
 28. Mohebbi A, Mamizadeh Z, Bagheri H, Sharifnezhad F, Tabarraei A, Yazdi MJFV. Prevalent latent human cytomegalovirus genotype b2 in biopsy samples of gastric cancer. 2020;15(02):71-8.
 29. Jin J, Hu C, Wang P, Chen J, Wu T, Chen W, et al. Latent infection of human cytomegalovirus is associated with the development of gastric cancer. 2014;8(2):898-904.
 30. Kim TO, Shim K-N, Kim SY, Lim JY, Choe AR, Tae CH, et al. Gastric Ulcers with Cytomegalovirus Infection in an Immunocompetent Patient. 2019;19(4):277-81.
 31. Bernard S, Germi R, Lupo J, Laverrière M-H, Masse V, Morand P, et al. Symptomatic cytomegalovirus gastrointestinal infection with positive quantitative real-time PCR findings in apparently immunocompetent patients: a case series. 2015;21(12):1121. e1-. e7.
 32. Wong YJ, Tan BH, Leow WQ, Mesenas SJJPoSH. Cytomegalovirus infection masquerading as gastric carcinoma in an immune-compromised host. 2018;27(1):63-6.
 33. Harkins L, Volk AL, Samanta M, Mikolaenko I, Britt WJ, Bland KI, et al. Specific localisation of human cytomegalovirus nucleic acids and proteins in human colorectal cancer. 2002;360(9345):1557-63.
 34. Chen C, Chen S, Han Z, Xie W, Zhang T, Mao C, et al. Patients with Helicobacter pylori‑positive gastric cancer with human cytomegalovirus infection have a low tendency of advanced lymphatic metastasis in a Chinese population. Oncology letters. 2021;21(5):1-9.
 35. Zhang L, Guo G, Xu J, Sun X, Chen W, Jin J, et al. Human cytomegalovirus detection in gastric cancer and its possible association with lymphatic metastasis. Diagnostic microbiology and infectious disease. 2017;88(1):62-8.
 36. Ahmed RA, Yussif SMJJ. Immunohistochemical detection of human cytomegalovirus, Epstein-Barr virus and human papillomavirus in invasive breast carcinoma in Egyptian women: A tissue microarray study. 2016;6(2):8-16.