دوره و شماره: دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402 (مرداد-شهریور1402) 
تجربیات بیماران پس از ابتلا به سرطان پستان: یک مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 452-463

مرضیه حق بین؛ لیلی مصلی نژاد؛ فرنوش حاتمی؛ نوید کلانی


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور

;کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاظمه شهابی زاده