اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر سبک دلبستگی، دشواری تنظیم هیجانی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به زخم معده مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

چکیده

مقدمه: زخم معده از جمله بیماری‌های رایج روان‌تنی است که پیشنهاد شده اثربخشی درمان‌های روان‌شناختی بر بهبود و مدیریت این بیماری مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر سبک دلبستگی، دشواری تنظیم هیجانی و تبعیت از درمان دارویی در بیماران مبتلا به زخم معده مزمن صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری و گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری مطالعۀ حاضر شامل تمامی بیماران مبتلا به زخم معده مزمن می‌شد که در بازه زمانی پژوهش به پلی‌کلینیک‌های تخصصی و متخصصین داخلی شهر مشهد مراجعه می‌کردند. نمونه‌گیری به روش دردسترس صورت گرفت. 34 نفر از کسانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل جای گرفتند. گروه مداخله درمان مبتنی بر دلبستگی دریافت کردند. شرکت کنندگان در هر سه مرحله پژوهش با نسخۀ تجدید نظر شدۀ مقیاس دلبستگی بزرگسال کالینز و رید(1990)، مقیاس تبعیت درمانی موریسکی(2008) و مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی گرتز و رومر(2004) ارزیابی شدند. برای تحلیل داده‌ها، از روش آماری تحلیل واریانس مکرر در نرم‌افزار آماری SPSS22 استفاده شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد شرکت‌کنندگان در گروه مداخله سبک دلبستگی ایمن‌تر ، تبعیت درمانی بالاتر و تنظیم هیجانی بهتری بعد از مداخله گزارش کردند. نمرات شرکت‌کنندگان در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری در سبک‌های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی نشان داد(0.001>P).
نتیجه گیری: درمان مبتنی بر دلبستگی را می توان برای سازگاری بهتر با بیماری زخم معده مزمن به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Attachment-based Therapy on Attachment Style, Difficulty in Emotional Regulation and Medical Adherence in Patients with Chronic Peptic Ulcer

نویسندگان [English]

  • Abbas Keyvanloo 1
  • AliAkbar Saremi 2
  • Reza Noori 3
1 Ph.D. student, Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran.
2 Assistant professor, Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran. (Corresponding author)
3 Assistant professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Peptic ulcer is one of the common psychosomatic diseases which is suggested to investigate the effectiveness of psychological treatments on the recovery and management of this disease. This study aimed to investigate the effectiveness of attachment-based therapy on attachment style, difficulty in emotional regulation and medical adherence in patients with chronic peptic ulcer.
Materials and Methods: This semi-experimental study was conducted with a pre-test, post-test, follow-up design and a control group. The statistical population of the current study included all patients with chronic peptic ulcer who referred to specialized polyclinics and internal specialists in Mashhad during the research period. Sampling was done by available method. 34 patirnts who met the conditions for entering the study were randomly placed in two intervention and control groups. The intervention group received attachment-based therapy. The participants were evaluated with revised version of adult attachment scale(1990), Morisky(2008) medical adherence questionnaire and Gratz and Roemer(2004) emotional difficulty scale. To analyze the data, the statistical method of repeated analysis of variance was used in SPSS22 statistical software.
Results: The results showed that the participants in the intervention group reported a more secure attachment style, higher medical adherence and better emotional regulation after the intervention. The scores of the participants in the intervention group compared to the control group showed a significant decrease in avoidant and anxious attachment styles (P<0.001).
Conclusion: Therefore, it can be said that attachment-based therapy can be used to better adapt to chronic peptic ulcer disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment-based therapy
  • attachment style
  • emotional regulation
  • medical adherence
  • chronic peptic ulcer