شناسایی و ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی با رویکرد پدیدارشناسانه، متناسب با هویت نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: عناصر برنامه‌ریزی درسی و به‌تبع آن محتوای کتب درسی باید با هویت دانش‌آموزان همخوانی و سنخیت داشته باشد و شناخت از هویت کنونی دانش‌آموزان در راستای بهبود برنامه‌ریزی درسی و محتوای کتب درسی امری لازم و بدیهی است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی با رویکرد پدیدارشناسانه، متناسب با هویت نوجوانان می­باشد.
روش کار: روش پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه می­باشد که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند 36 نفر انتخاب شدند. جمع‌آوری دادها با استفاده از مصاحبه نیمه سازمان‌یافته انجام شد. محقق با استفاده از روش هفت مرحله کلایزی به تحلیل گزاره‌های به‌دست‌آمده پرداخت.
نتایج: نتایج نشان داد که جهت مصاحبه در سه رشته فنی حرفه‌ای، کاردانش و نظری در کدگذاری مضمون‌های فرعی ۴۰، ۵۸ و ۴۷ مورد انتخاب شد که از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت بودند. در کدگذاری مضمون‌های اصلی برای رشته فنی حرفه‌ای ۱۳ مضمون که شامل، آموزش عملی، توجه به معنویت، توجه به مادیات، دروس برای شغل آینده، جامعیت در آموزش، توجه به ارزش‌های انسانی، پرمحتوا بودن دروس، رعایت عدالت آموزشی، جو مدرسه و کلاس، پرورش هویت اجتماعی، رشد فکری، پرورش فطرت اخلاقی و رهبریت معلم شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج تحقیق می توان گفت مضمون های اصلی انتخاب شده می تواند در راستای هویت یابی نوجوانان  با برنامه درسی متناسب باشد و الگوی انتخاب شده مطلوب می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and presenting the ideal curriculum model with a phenomenological approach, appropriate to the identity of Adolescents

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Bahmaee 1
  • Mohammadreza Bayat 2
  • Mozhgan Mohamadi Naeeni 3
1 PhD student, Department of Educational Sciences, College of humanities Sciences, Islamic Azad university, Arak. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, College of humanities Sciences, Islamic Azad university, Arak. Iran.
چکیده [English]

Introduction: The elements of lesson planning and, accordingly, the content of textbooks must be consistent with the identity of students and knowing the current identity of students is necessary and obvious in order to improve lesson planning and the content of textbooks. Therefore, the aim of the current research is to Identifying and presenting the ideal curriculum model with a phenomenological approach, appropriate to the identity of adolescents.
Methods: The research method is qualitative and with a phenomenological approach. The statistical population of the research includes the students of the second year of high school, 36 people were selected by non-probability targeted sampling. Data collection was done using semi-structured interviews. The researcher analyzed the propositions obtained by using Claisey's seven-stage method.
Results: The results showed that 40, 58, and 47 sub-themes were selected for the interview in three fields of technical, professional, academic, and theoretical in coding, which were effective factors in the formation of identity. In the coding of the main themes for the professional technical field, 13 themes are included, which include, practical education, attention to spirituality, attention to materials, lessons for the future job, comprehensiveness in education, attention to human values, comprehensiveness of lessons, observance of educational justice, school and class atmosphere, social identity development, intellectual development, moral nature development and teacher leadership were identified.
Conclusion: Based on the results of the research, it can be said that the selected main themes can be suitable for the identification of adolescents with the curriculum and the chosen model is desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Education
  • Identity
  • Adolescents