اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحریک‌پذیری و خود بازداری نوجوانان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مشاوره و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه علوم شناختی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: تحریک پذیری و عدم توانایی در خودبازداری ازخشم از معیارهای تشخیصی اختلال بی نظمی خلق اخلالگر است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی، درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحریک‌پذیری و خود بازداری دانش آموزان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر بود.
روش کار: نیمه آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان مبتلابه اختلال بی نظمی خلق اخلالگر محدوده سنی 17-14 سال مدارس شهر بهارستان بودند. ازاین‌بین تعداد 35 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش، برای سنجش تحریک‌پذیری شامل مقیاس واکنش‌پذیری عاطفی استریگرزو همکاران (2012)و برای سنجش خود بازداری پرسشنامه وین برگر و شوارتز(1990) بود. آزمودنی‌های گروه آزمایشی، 10 جلسه 60 دقیقه‌ای تحت مداخله درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی کلی(2007) قرار گرفتند و گروه کنترل، هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در میزان تحریک‌پذیری، کاهش و در میزان خود بازداری و مؤلفه‌های آن‌ها افزایش معناداری (05/0(P< داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: بنا بر یافته‌های حاصل از پژوهش، درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق کاهش تحریک‌پذیری و افزایش خود بازداری بر دانش آموزان دارای اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر تأثیرگذار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness integrated cognitive-behavioral therapy on irritability and self-restraint of female adolescents with disruptive mood dysregulation disorder

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Sedaghat 1
  • Hosein Sheybani 2
  • Seyed mosa Tabatabaee 3
  • Mahboobe Taher 4
1 Assistant Professor, Counseling and Educational Sciences Department, Farhangian University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Cognitive Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood Iran
چکیده [English]

Introduction: irratability and inability to self-inhibit anger are among the diagnostic criteria of disruptive mood dysregulation disorder. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral therapy based on mindfulness on irritability and self-inhibition of female students with disruptive mood dysregulation disorder.
Method: was semi-experimental, pretest-posttest with a control group. The statistical population of this study was all students with disruptive mood dysregulation disorders in the age range of 14-17 years in schools of Baharestan city. Among them, 35 people were selected by available sampling method based on the inclusion criteria and randomly assigned to the experimental and control groups. The research instruments for measuring irritability included the Striggerzo et al(2012). Emotional Reactivity Scale Weinberger-Schwartz Questionnaire(1990) for measuring self-restraint. The subjects in the experimental group underwent 10 sessions of 60 minutes under the intervention of mindfulness integrated cognitive behaviore Therapy whit Kelly protocol (2007), and the control group did not receive any intervention. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The results of data analysis showed that the experimental group in comparison with the control group in the rate of irritability, decreased and in self-inhibition and their components had a significant increase (P <0.05).
Conclusion: According to the findings of the study, mindfulness-based cognitive-behavioral therapy was effective in students with disruptive mood dysregulation disorder by reducing irritability and increasing self-restraint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral therapy based on mindfulness
  • irritability
  • self-restraint
  • disruptive mood dysregulation disorder