بررسی اثربخشی تمرینات بدن کوبه بر هماهنگی حرکتی و اضطراب در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: عدم وجود هماهنگی و اضطراب از مشکلات عمده کودکان با اختلال هماهنگی رشدی است. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی تمرینات بدن کوبه بر هماهنگی حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری را دانش‌آموزان دختر 8 تا 10ساله مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در شهرستان خوی تشکیل دادند.که از بین آنها 30 دختر داوطلب مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی، بر اساس پرسش نامه اختلال هماهنگی رشدی (ویلسون و همکاران، ۲۰۰۹) و مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان-ویرایش دوم (هندرسون و همکاران، ۲۰۰۷) به صورت هدفمند شناسایی و بر اساس معیارهای ورود و خروج در مطالعه شرکت کرده و به صورت تصادفی در دو گروه پانزده نفری تجربی و گواه قرار گرفتند. به منظور ارزیابی هماهنگی دانش‌آموزان از آزمون هماهنگی حرکتی (KTK) و برای ارزیابی اضطراب کودکان از مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه استفاده شد. شرکت کنندگان گروه تجربی، 6 هفته­ سه جلسه­ای (مجموعا 18 جلسه) و 45 دقیقه به اجرای برنامه بدن‌کوبه پرداختند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 05/۰ و با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۴ تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که برنامه تمرینی بدن‌کوبه باعث کاهش اضطراب (001/0>p) و همچنین بهبود هماهنگی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی شد(001/0>p).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، تمرینات بدن‌کوبه نقش موثری در بهبود هماهنگی حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشد دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of body percussion exercises on motor coordination and anxiety in children with developmental coordination disorder

نویسنده [English]

  • Maryam Faraeen
Assistant Professor Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: Background and purpose: Lack of coordination and anxiety are major problems of children with developmental coordination disorder. This study was conducted with the aim of investigating body percussion exercises on motor coordination and anxiety of children with developmental coordination disorder.
Methods: The present study was a semi-experimental type. The statistical population consisted of 8-10-year-old female students with developmental coordination disorder in Khoy city. Among them, 30 volunteer girls with developmental coordination disorder, based on the developmental coordination disorder questionnaire (Wilson et al., 2009) ) and the set of children's movement assessment test-second edition (Henderson et al., 2007) were purposefully identified and participated in the study based on the inclusion and exclusion criteria and were randomly divided into two experimental and control groups of fifteen people. In order to evaluate the students' coordination, motor coordination test (KTK) was used, and to evaluate children's anxiety, the improved short-form Spence children's anxiety scale was used. The participants of the experimental group performed the drumming program for 6 weeks, three sessions (18 sessions in total) and 45minutes. The data were analyzed using the analysis of covariance test at a significance level of 0/05 and with SPSS version 24 software.
Results: The results showed that the percussion training program reduced anxiety (p<0.001) and improved motor coordination in children with developmental coordination disorder (p<0.001).
Conclusion: Based on the research findings, body percussion exercises can be used to improve motor coordination and anxiety of children with developmental coordination disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Motor Coordination
  • Body Percussion
  • Developmental Coordination Disorder