مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

2 استاد یار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران( نویسنده مسئول)

3 استاد یار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات مقایسه‌ای با هدف کاربردی می‌باشد. هدف کلی پژوهش بررسی مطالعه مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین و ارائه راهکارهایی اساسی متناسب با نتایج حاصل از تحقیق جهت کاربرد در بسیاری از ارگان های دست اندرکار، سیاست گذران و برنامه ریزان عرصه های حمایتی و اجتماعی که در حیطه ی وضعیت اقشار آسیب پذیر بویژه زنان سرپرست خانوار به مطالعه می پردازند می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق بر اساس دیدگاه صاحب نظرانی چون : پاتنام،بوردیو، هابرماس،فرانس، بوند و کورنر بصورت تلفیقی و استفاده تکمیلی از نظرات دیگراندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی طراحی و تنظیم شده است. جامعه آماری شامل تمام زنان متاهل و همچنین زنان سرپرست خانوار شهر هرسین،در طول دورۀ تحقیق بوده که تعداد 380 نفر نمونه براساس نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه (کیفیت زندگی فرانس1996 و سوالات " محقق ساخت )می‌باشد. ت نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی ابعاد مربوط به کیفیت زندگی (بعد جسمانی، بعد روانی، بعد اجتماعی) در دو گروه زنان سرپرست خانوار و زنان عادی نشان می دهد که ازنظر بعد جسمانی(24/452F= ، Sig=0/000)، بعد روانی(31/530F= ، Sig=0/000)، بعد اجتماعی(05/513F= ، Sig=0/000) تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی این دو گروه وجود دارد . هچنین یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنادار بین میزان حمایت اجتماعی،سرمایه اجتماعی،روابط اجتماعی ، موقعیت خانوادگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparison of the quality of life of women heads of households and ordinary women in Harsin city

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Babaei 1
  • Ali Roshanaei 2
  • Hossein Jamali Ashtiyani 3
1 PhD student, Department of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran (Responsible Author)
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
چکیده [English]

The current research is a descriptive and comparative study with an applied purpose. The general purpose of the research is to investigate the comparative study of the quality of life of female heads of households and ordinary women in Hersin city and to provide basic solutions in accordance with the results of the research for use in many organizations involved in the work, policymakers and planners of social and support fields. The statistical population included all married women as well as female heads of households in Hersin during the research period, and 380 people were selected based on cluster and random sampling. The survey research method and data collection tool is a questionnaire (quality of life France 1996 and "researcher-made" questions). Statistical analyzes using SPSS software in two descriptive parts (tables, various graphs, relative and cumulative percentages, frequencies and averages) and standard deviation) and inferential (confirmatory factor analysis techniques, two-group independent t-test and structural equation modeling) have been performed. In the two groups of female heads of the household and ordinary women, it shows that in terms of physical dimension (F=452.24, Sig=0.000), psychological dimension (F=530.31, Sig=0.000), social dimension (F513.05) =, Sig=0/000) there is a significant difference between the quality of life of these two groups. Also, the findings of the research indicate a significant difference between the amount of social support, social capital, social relations, and family status of female heads of households and ordinary women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • women
  • social support
  • social capital
  • social relations