توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه علوم رفتاری، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: توانمندی نیروی انسانی مهم‌ترین عامل بقا سازمان‌هایی مانند بیمارستان‌ها است که در درمان و حفظ سلامت جسمانی و روانی بیماران نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ بنابراین توجه ویژه به توانمندسازی افراد در بیمارستان‌ها از هر سازمانی با اهمیت‌تر می‌باشد؛ لذا هدف پژوهش حاضر توانمندسازی روان‌شناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران است.
روش کار: پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی تفسیری صورت گرفت که هدف آن کشف عوامل توانمندسازی روانشناختی بر اساس تجارب زیسته پرستاران بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 16 نفر از پرستاران بیمارستان مشهد بودند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه‌های عمیق، فردی و نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شد و تا زمان اشباع داده‌ها، تداوم پیدا کرد. پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، بر اساس رویکرد هرمنوتیک تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: بررسی داده‌ها، توانمندسازی روان‌شناختی پرستاران را نشان داد که در خصوص عوامل زمینه‌ساز سازمانی و شغلی 439 کد و 4 مفهوم ثانویه‌ی فرهنگ سازمانی، ویژگی‌های شغل، ابهام نقش شغلی و عدم حمایت اجتماعی شغلی وجود دارد. از عوامل زمینه‌ساز خانوادگی 279 کد و 5 مفهوم ثانویه‌ی ویژگی‌های خانواده، ابهام نقش خانوادگی، عدم حمایت خانواده، تقاضاهای همسری و ازدواج، تقاضاهای والدینی و تعلق خانوادگی بدست آمد و عوامل زمینه‌ساز فردی/روانشناختی 357 کد و 5 مفهوم ثانویه‌ی خودکارآمدی و مهارت‌ها، حساسیت شخصی، خواسته-های شخصی، وجدان کاری، خودشناسی تاب‌آوری بدست آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت توانمندسازی روانشناختی می‌توان پیشنهادکردمدیران بیمارستان‌هاباشناسایی فرایندهای اجتماعی که در طرز نگرش افراد مؤثر است و ایجاد جوّی که زمینه‌ساز توانمندسازی پرستاران باشد، به افزایش سطح شاخص‌های توانمندی پرستاران توجه بیشتری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological empowerment based on nurses' lived experiences

نویسندگان [English]

  • Soheila Teimouri darmian 1
  • Hosein Salimi Bajestani 2
  • Mahdi Zare BahramAbadi 3
1 PhD Student in Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabai، University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Associate professor, Department Behavioral sciences ,Institute for Research and Development in the Humanitis SAMT,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Introduction Human resource capacity is the most important factor in the survival of organizations such as hospitals which plays an important role in the return and maintenance of patients' physical and mental health; therefore, special attention to empowering people in hospitals is more important than any organization; therefore, the aim of this study is psychological empowerment based on nurses' lived experiences.
Materials and Methods: The research was a qualitative approach and interpretive phenomenological method that aimed to discover the factors of psychological empowerment based on the lived experiences of nurses. Participants in the study were 16 nurses of Mashhad Hospital who were selected by purposive sampling. Data were collected according to in-depth, individual and semi-structured interviews and the interviews continued until the data were saturated. After the written implementation of the interview, the interviews were analyzed based on the hermeneutic approach.
Results: Analysis of data on psychological empowerment of nurses showed that 439 codes and 4 secondary concepts. Regarding family predisposing factors, 279 codes and 5 secondary concepts . And individual / psychological underlying factors 357 codes and 5 secondary concepts were identified.
Conclusion: Considering the importance of psychological empowerment, it can be suggested that hospital managers pay more attention to increasing the level of nurses 'empowerment indicators by identifying social processes that are effective in people's attitudes and creating an atmosphere that paves the way for nurses' empowerment.
Keywords: Psychological empowerment,Organizational predisposing factors, family predisposing factors,nurses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological empowerment
  • Organizational and occupational predisposing factors
  • family predisposing factors
  • nurses