تأثیر روان‌ درمانی بر اساس مدل تببین‌گر افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس بر کیفیت‌زندگی و رضایت‌زناشویی بیماران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم‌پزشکی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان-شناسی، اهواز، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

5 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم‌پزشکی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه پژوهش­های زیادی بیانگر اثرات منفی بیماری مولتیپل­اسکلروزیس (MS) بر زندگی بیماران است و درمان­های بسیاری در این خصوص صورت گرفته، اما هنوز اثربخشی این درمان­ها چالش برانگیز است. پژوهش حاضر با هدف تأثیر روان­درمانی بر اساس مدل تببین­گر افسردگی در بیماران مبتلا به MS بر رضایت­زناشویی و کیفیت­زندگی بیماران مبتلا صورت گرفته است.
روش کار: روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با پیگیری می­باشد. جامعه آماری پژوهش افراد 20 تا 50 ساله­ی مبتلا به MS شهرستان همدان در سال 1400 بود که از میان آن­ها 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه قرار گرفتند. شرکت­کنندگان با پرسش­نامه­ی کیفیت زندگی بهداشت جهانی و مقیاس فرم کوتاه رضایت زناشویی محرابیان ارزیابی گردیدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه روان­درمانی فردی بر اساس مدل تببین­گر افسردگی در بیماران مبتلا به MS قرار گرفتند و افراد گروه کنترل هیچ مداخله­ای را دریافت نکردند. اطلاعات به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغییری تحت نرم­افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری بین پس­آزمون­های گروه­های آزمایش و گواه (0001/0≥p) وجود دارد. همچنین تفاوت معنی­دار بین نمرات گروه پیگیری گروه­های آزمایش و گواه (0001/0≥p) وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از این بود که روان­درمانی بر اساس مدل تببین­گر افسردگی در بیماران مبتلا به MS بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت زناشویی این بیماران مؤثر است و می­توان از این روش در افزایش سلامت­روان این بیماران به عنوان درمان سریع الاثر بهره برد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of psychotherapy based on the explanatory model of depression in patients with multiple sclerosis on the quality of life and marital satisfaction of patients

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Yavari 1
  • Seyed Abdolmajid Bahrainian 2
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 3
  • Shahram Vaziri 4
  • Ghahsem Ahi 5
1 Ph. D. Student in clinical Psychology. Clinical Psychology Department, Medical Science Faculty, Birjand Branch. Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Professor in Clinical Psychology. Clinical Psychology Department, Medical Science Faculty, Birjand Branch. Islamic Azad University, Birjand, Iran. (Corresponding Author)
3 Professor in Clinical Psychology. Clinical Psychology Department, Education & Psychology Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Associate Professor in Clinical Psychology. Clinical Psychology Department, Psychology Faculty, Roudehen Branch. Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
5 Assistant Professor in Clinical Psychology. Clinical Psychology Department, Medical Science Faculty, Birjand Branch. Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction: Although many researches show the negative effects of MS on the lives of patients and many treatments have been carried out in this regard, but the effectiveness of the treatments is still challenging. Therefore, the aim of present study was to study the effect of psychotherapy based on the explanatory model of depression in MS patients on quality of life and marital satisfaction of affected patients.
Methods: The research method was experimental pre-test post-test type with follow-up phase. Statistical population of this study was all the people aged 20 to 50 years old with MS in Hamedan city in 2021. 30 people of that population were randomly selected in 2 groups of 10 people (experimental group and control group). The participants in all three stages were evaluated with the Global Health Quality of Life questionnaire and short form of Mehrabian Marital Satisfaction scale. The experimental group recived 8 sessions of individual psychotherapy based on the explanatory model of depression in patients with MS and the control group did not receive any intervention.
Results: Data was analyzed by the statistical method of multivariate covariance analysis in SPSS-21 software. Findings showed that there was a significant difference between the post-tests of the experimental and control groups (p<0.05).
Conclusion: Results of the this study indicated that psychotherapy based on the explanatory model of depression in patients with MS is effective in improving the quality of life and increasing marital satisfaction,  This method can be used to increase the mental health of these patients as a fast-acting treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explanatory Model of Depression
  • Quality of life
  • Marital Satisfaction
  • Multiple Sclerosis (MS)