بررسی میزان رضایت زناشویی زنان باردار در زمان شیوع کوید 19: یک مطالعه توصیفی تحلیلی در جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات سلامت و بیماری های زنان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی یکی از مفاهیمی است که باعث ایجاد سلامت جنسی در فرد می شود و یکی از مهمترین علل تأثیرگذار در خانواده داشتن رضایت زناشویی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رضایت زناشویی در زنان باردار در زمان شیوع کووید 19 در شهرستان جهرم است.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال 1400 با مشارکت 287 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم با استفاده از نمونه گیری آسان و در دسترس صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مشخصات فردی، اجتماعی و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بود.
نتایج: نتایج نشان داد میانگین رضایت زناشویی زنان شرکت کننده در مطالعه 38/25± 59/175 بوده است. سطح رضایت زناشویی اکثریت زنان زیاد (6/56 %) بوده است. با افزایش سن، رضایت زناشویی زنان کاهش می‌یابد؛ ولی با بهبود وضعیت اقتصادی، رضایت زناشویی زنان افزایش یافته است. همچنین نتایج آزمون تی تست نشان داد که بین رضایت زناشویی زنان و مولفه های آن با ابتلا به کووید 19 ارتباط وجود ندارد.
نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر رضایت زناشویی اکثریت زنان باردار در زمان کرونا در سطح بالایی گزارش شد. رضایت زناشویی زنان تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند سن و وضعیت اقتصادی بوده است. با شناخت بیشتر مولفه های موثر در بهبود رضایت زناشویی می توان جهت ارتقای آن گام های موثری برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the level of marital satisfaction of pregnant women during the outbreak of covid-19: a descriptive-analytical study in southern Iran

نویسندگان [English]

  • Farideh Mogharab
  • Nafiseh Esmaealpour
  • Zahra Mosalanezhad
  • Nehle Parandavar
  • Navid Kalani
  • Athar Rasekh Jahromi
Women’s Health and Disease Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Marital satisfaction is one of the concepts that creates sexual health in a person and one of the most important influencing factors in the family is having marital satisfaction. The purpose of this study is to investigate marital satisfaction in pregnant women during the outbreak of Covid-19 in Jahrom city.
Method: The present study is a descriptive and analytical type that was conducted in 1400 with the participation of 287 women referring to women's clinic in Jahrom city using easy and accessible sampling. The data collection tool was personal and social characteristics and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire.
Result: The results showed that the average marital satisfaction of women participating in the study was 175.59±25.38. The level of marital satisfaction of the majority of women was high (56.6%). With increasing age, women's marital satisfaction decreases; But with the improvement of the economic situation, women's marital satisfaction has increased. Also, the results of the t-test showed that there is no relationship between women's marital satisfaction and its components with covid-19.
Conclusion: Based on the results of the present study, the marital satisfaction of the majority of pregnant women was reported at a high level during the Corona period. Marital satisfaction of women has been influenced by various factors such as age and economic status. By knowing more about the effective components in improving marital satisfaction, effective steps can be taken to improve it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • Pregnant women
  • Covid-19