دوره و شماره: دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402 (مهر-آبان1402) 

مقاله پژوهشی

ارتباط بین فشار خون بالا و شکاف آنیونی سرم: یک مطالعه مقطعی

عباسعلی زراعتی؛ فاطمه ناظمیان؛ سید حسین مصطفی نیا؛ تینا زراعتی؛ درسا زراعتی؛ امین سعیدی نیا؛ محمد علی یعقوبی


بررسی میزان رضایت زناشویی زنان باردار در زمان شیوع کوید 19: یک مطالعه توصیفی تحلیلی در جنوب ایران

فریده مقرب؛ نفیسه اسماعیل پور؛ زهرا مصلی نژاد؛ نحله پرندآور؛ نوید کلانی؛ اطهر راسخ جهرمی


مقاله پژوهشی

اثربخشی روان درمانی وجودی بر تنهایی وجودی و نگرش نسبت به مرگ در مراجعان با افسردگی وجودی

ابولفضل سرلکی؛ عاطفه عبدالهی؛ فرناز معدنی؛ یگانه اسدی پور؛ مسعود شریفی


اثربخشی روان درمانگری مثبت نگر و روان نمایشگری بر تاب آوری مبتلایان به سرطان پستان

مریم ناظمی؛ مهدی شاه نظری؛ طاهره رنجبری پور؛ مریم مشایخ؛ امیرشهرام یوسفی کاشی