تاثیر برنامه آموزش مستقیم آگاهی واج شناختی بر روان خوانی و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان: طرح تک آزمودنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
با توجه به اینکه کودکان نارساخوان بیش از کودکانی که خواننده­های متوسط یا بالاتر از متوسط­اند، در روان­خوانی و کارکردهای اجرایی مشکل دارند، لذا هدف از این پژوهش تعیین تاثیر برنامه آموزش مستقیم آگاهی واج شناختی بر روان خوانی و کارکردهای اجرایی دانش­آموزان نارساخوان بود.
روش کار
در این پژوهش کاربردی  از طرح پژوهش، تک آزمودنی و از نوع طرح چند خط پایه­ای با آزمودنی­های مختلف استفاده شد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان با اختلال خواندن در پایه دوم ابتدایی که در سال تحصیلی 99-1398 به  مرکز اختلالات یادگیری سلامت شهرستان تنکابن مراجعه نمودند بود. نمونه شامل سه نفر دانش­آموز با اختلال خواندن است که به شیوه در دسترس  انتخاب شدند. ابتدا آزمون وکسلر کودکان WISC-IV، آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)، آزمون استروپ ، آزمون محقق ساخته درک مطلب تکمیل شد. برگزاری جلسات توسط پژوهشگر انجام شد، پس از اتمام جلسه پانزدهم، و 1 ماه پس از آن (به منظور بررسی پایداری اثر بخشی برنامه آموزشی) پرسشنامه­ها مجدداً توسط کودکان هر دو گروه تکمیل شدند.
نتایج
نتایج پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مستقیم آگاهی واج­شناختی مهارت روان­خوانی آزمودنی­ها را افزایش داده است اما برکارکردهای اجرایی تاثیر معنی داری نداشته است.
نتیجه گیری
برنامه آموزش مستقیم آگاهی واج­شناختی روش مداخله مناسبی برای بهبود روان­خوانی و کارکردهای اجرایی است، بنابراین می­توان از این برنامه برای ارتقاء سلامت دانش­آموزان نارساخوان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Direct Instruction of Phonolical Awareness on Fluency and Executive Functions on Students with Dyslexia disorder (Case Study)

نویسندگان [English]

  • Elham Afruzeh 1
  • Kourosh Amaraei 2
  • Saeid Hassanzadeh 3
  • Mohammadparsa Azizi 1
1 Department of Psychology, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Due to the fact that dyslexic children have more difficulty in reading and executive functions than children who are average or above average readers, so the purpose of this study is Effectiveness of Direct Instruction of Phonolical Awareness on Fluency and Executive Functions on Students with Dyslexia disorder.
Material and Method
In this applied research, a single-subject research design and a multi-baseline design with different subjects were used.  The statistical population studied in this study included all students with reading disorders in the second grade of elementary school who referred to Tonekabon Health Learning Disorders Center in the academic year of 2009-2010.  The sample includes 3 students with reading disabilities who are selected by available means who were studying in different schools.  First, WISC-IV children’s Wechsler test, reading and dyslexia test (façade), Strop test, Researcher-made comprehension test were completed. The sessions were conducted by the researcher, after the end of the fifteenth session, and 1 month later (in order to evaluate the sustainability of the effectiveness of the educational program) The questionnaires were completed again by the children of both groups.
Results
The results of the research showed that the phonological awareness direct training program increased the subjects' reading skills, but it did not have a significant effect on the executive functions.
Conclusion
The phonological awareness direct training program is a suitable intervention method to improve fluency and executive functions, so this program can be used to improve the health of dyslexic students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexic children
  • reading
  • executive functions
  • Phonological awareness