اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس،ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: پاندمی ویروس کووید-19 سبب ایجاد آشفتگی روان‌شناختی و هیجانی و بروز اضطراب در بسیاری از افراد جامعه شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بهبودیافتگان کووید-19 با سابقه بستری شهر بندرعباس در فصل زمستان سال 1399 بود. از بین جامعه آماری تعداد 27 بهبودیافته کووید-19 به صورت گلوله‌برفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (13 نفر در گروه آزمایش و 14 نفر در گروه گواه). افراد حاضر در گروه‌ آزمایش آموزش خودتنظیمی هیجانی (10 جلسه) را طی دو و نیم ماه دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تاب‌آوری (کانر و دیودیسون، 2003) و کیفیت زندگی (لوتانز و اولیو، 2007) بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی (0001>P؛ 53/0=Eta؛ 28/28=F) و تاب‌آوری (0001>P؛ 61/0=Eta؛ 59/39=F) بهبودیافتگان کووید-19 با سابقه بستری تاثیر داشته است. بدین صورت که این مداخله توانسته منجر به بهبود کیفیت زندگی و تاب‌آوری آنان شود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، آموزش خودتنظیمی هیجانی با بهره‌گیری از افزایش تجربه‌های مثبت و کاهش هیجانات منفی، شناسایی ارزیابی‌های غلط و آموزش تخلیه هیجانی، می‌تواند به عنوانی درمانی موثر در جهت بهبود کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Emotional Self-Regulation Training on the Life Quality and Resilience of Those Recuperated from Covid 19

نویسندگان [English]

  • mojtaba mahmodi nodezh 1
  • azita amirfakhraei 2
  • abdolvahab samavi 3
1 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: Covid-19 pandemic causes psychological and emotional turbulence and emergence of anxiety in many people in the society. The present study was conducted with the purpose of investigating the efficacy of emotional self-regulation training on the life quality and resilience of those recuperated from Covid 19.
Materials and methods: The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and three-month follow-up period design. The statistical population of the study included those recuperated from Covid 19 with the record of hospitalization in the city of Bandar Abbas in the winter of 2020. 27 recuperated people from Covid 19 were selected via snowball method and randomly accommodated into experimental and control groups (13 people in the experimental and 14 in the control group). The experimental group received emotional self-regulation training during two-and-a-half months (in 10 sessions). The applied questionnaires in this study included resilience questionnaire (Conner and Davidson, 2003) and life quality (Luthans and Aliyev, 2007).
Findings: The results showed that emotional self-regulation training has been effective on the life quality (F=28.28; Eta=0.53; P<0001) and resilience (F=39.59; Eta=0.61; P<0001) of those recuperated from COvid19 with the record of hospitalization in a way that it succeeded in improving their life quality and resilience.
Conclusion: According to the findings of the present study, emotional self-regulation training can be used as an efficient method to improve the life quality and resilience of those recuperated from Covid 19 through employing increase positive experiences and reduce negative emotions, identify misjudgments, and train emotional discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional self-regulation
  • life quality
  • resilience
  • people recuperated from Covid 19