اثربخشی درمان متمرکز بر خانواده برعملکرد خانوادگی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف ازاین مطالعه تعیین تاثیر درمان متمرکز بر خانواده بر عملکرد خانوادگی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی می باشد
روش کار:  مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح تحقیق پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران با تشخیص اسکیزوفرنی مراجعه کننده به بیمارستان  امام حسین و مراقبان اصلی آنها بودند. از طریق روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. که دو نفر در طی فرایند تحقیق از ادامه روند تحقیق از گروه کنترل انصراف دادند. نمونه ها قبل و بعد و سه ماه بعد از پروتکل پرسشنامه های عملکرد خانوادگی (I-FAD) و سازگاری اجتماعی بل تکمیل نمودند. داده های آماری با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه 25 و آزمون های آماری تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و t وابسته مورد بررسی قرار گرفتند
نتایج: نتایج نشان داد که در متغیر عملکرد خانوادگی بین پیش آزمون و پس آزمون و پیش آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p)، اما بین پس آزمون پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت (293/0=p). همچنین در متغیر سازگاری اجتماعی بین پیش آزمون و پس آزمون و پیش آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p)، اما بین پس آزمون پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت (219/0=p).
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که درمان خانواده محور بر عملکرد خانوادگی و سازگاری اجتماعی بیماران اسکیزوفرنی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of family-focused therapy on family functioning, social adjustment of patients with schizophrenia

نویسندگان [English]

  • Rahele Hosseini 1
  • Narges Babakhani 2
  • Davod Taghvaei 3
1 PhD Student, Department of psychology, Arak Branch Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of psychology, Arak Branch Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction: : The purpose of this study is to determine the effect of family-focused therapy on family functioning and social adjustment of patients with schizophrenia.
Methods: The current study is a semi-experimental type and a pre-test-post-test research design with a control and follow-up group. The statistical population included all patients diagnosed with schizophrenia who referred to Imam Hossein Hospital and their main caregivers. Through available sampling method, 30 people were selected and replaced in two experimental and control groups. that two people from the control group refused to continue the research process during the research process. The samples completed before and after and three months after the protocol family functioning questionnaires (I-FAD) and Bell's social adjustment. Statistical data were analyzed using SPSS software version 25 and statistical tests of analysis of variance with repeated measurements and dependent t.
Results:  The results showed that there is a significant difference in the family functioning variable between pre-test and post-test and pre-test and follow-up (p<0.001), but there was no significant difference between the post-test and follow-up (p=0.293). Also, there is a significant difference in social adjustment variable between pre-test and post-test and pre-test and follow-up (p<0.001), but there was no significant difference between the post-test and follow-up (p=0.219).
Conclusion: According to the obtained results, it can be said that family-centered therapy is effective on family function and social adjustment of schizophrenic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family-Centered Therapy
  • Family Functioning
  • Social Adjustment
  • Schizophrenia