اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلابه اسکروز چندگانه نوع عود کننده - فروکش‌کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلابه بیماری مالتیپل اسکلروزیس بود.
روش کار:  با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین  بیماران زن عضو انجمن اسکلروز چندگانه‌ی کرمانشاه 30 بیمار انتخاب شدند و دردوگروه آزمایش و کنترل هر کدام15 نفر قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه درمان اکت و گروه کنترل بدون دریافت درمان خاصی 8 جلسه ملاقات ساده با درمانگر  داشتند . مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس(DASS-42) بر روی دوگروه قبل، بعد و سه ماه پس از کاربندی تجربی اجرا گردید.
نتایج: پس از دریافت مداخه درمانی میانگین گروه آزمایش در متغیرهای افسردگی اضطراب و استرس با میانگین گروه کنترل به گونه معناداری تفاوت داشت (001/0≥P).
نتیجه گیری: روش مداخله گروهی درمان مبتی بر پذیرش وتعهد در کاهش نشاته های  افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلابه ام اس نوع بازگشت پذیر – فروکش کننده اثر گذار است و این روش درمانی برای بهبود وضعیت سلامت روان شناختی بیماران پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment (ACT) on the psychological well-being of women with relapsing-remitting multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • Azim Azimi 1
  • Shahrokh Makvand Hoseini 2
  • Mahmood Najafi 3
  • Parvin Rafieenia 4
1 Ph.D student in Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate professor, Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant professor, Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
4 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the psychological symptoms (anxiety, depression and stress) in women with relapsing-remitting MS (RRMS).
Methods: Materials and Methods: A sampling method was used to select 30 women from multiple sclerosis patients in Kermanshah (Iran). They were randomly assigned into two groups of experimental and control (n = 15 in each group). The experimental group received 8 group sessions of Acceptance and Commitment Therapy and control group did not receive any treatment. The DASS-42 scale was completed by both groups at three stages before, past and three months after the test.
Results:  The mean of psychological symptoms (depression, anxiety, and stress) was significantly different between the experimental and control groups after treatment (P≤0.001).
Conclusion: Acceptance and Commitment Therapy is effective in reducing the anxiety, depression and stress of women with relapsing-remitting type of multiple sclerosis. This method is recommended as a complementary psychosocial treatment for these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • Acceptance And Commitment Therapy
  • Stress
  • Anxiety
  • Depression