مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم منفی مبتلایان سایکوز ناشی از مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم منفی مبتلایان سایکوز ناشی از مواد بود. روش تحقیق: روش این پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون همراه با گروه کنترل سه گروهی بهره گرفته شده بود.جامعه آماری این پژوهش مبتلایان سایکوز ناشی از مواد شهر تهران می باشند. به منظور اطمینان بیشتر برای پژوهش حاضر، 15 نفر در هر گروه انتخاب می شود. از جامعه آماری یاد شده به منظور انتخاب شرکت کنندگان افراد داوطلبی که دارای ملاک های ورود به پژوهش باشند انتخاب و پس از اجرای مرحله پیش آزمون در یک جلسه مشترک، به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری آزمایش 1 (درمان ذهن آگاهی )، آزمایش 2 (درمان شناختی- رفتاری) و گروه گواه جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی توسط کی، فیزبین و اوپلر (1986)و پروتکل درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی پروتکل درمان شناختی رفتاری بود. یافته ها: نشان می دهد که این متغیرها تاثیر معنی داری بر میانگین نمره علائم منفی دارد. یعنی میانگین نمره علائم منفی در گروه کنترل و آزمایش اول و دوم در مرحله پس آزمون پس از حذف اثرات پیشین تفاوت معنی داری با هم دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که هر دو روش بر کاهش علائم منفی بیماران سایکوز ناشی از مواد تاثیرگذار هستند لذا می توان از این روش ها در جهت کاهش علائم منفی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of cognitive intervention based on mindfulness and cognitive behavioral therapy on reducing the negative symptoms of substance-induced psychosis patients

نویسندگان [English]

  • Siyamak Rostamian 1
  • Ghasem Ahi 2
  • Fatemeh Shahabizadeh 3
1 PhD student in psychology, Islamic Azad University, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive intervention based on mindfulness and cognitive behavioral therapy on reducing the negative symptoms of substance-induced psychosis patients. Research method: The method of this research was semi-experimental and a pre-test-post-test design was used along with a control group of three groups. In order to be more sure for the current research, 15 people are selected in each group. From the mentioned statistical population, in order to select the participants, volunteers who have the criteria to enter the research were selected and after the pre-test stage in a common meeting, they were randomly divided into three groups of 15 people for experiment 1 (mindfulness therapy), experiment 2 (cognitive-behavioral therapy) and the control group were replaced. The tool for collecting information was the scale of positive and negative symptoms of schizophrenia by Kay, Fisbein and Oppler (1986) and the protocol of cognitive therapy based on mindfulness was the protocol of cognitive behavioral therapy. Findings: It shows that these variables have a significant effect on the average score of negative symptoms. That is, the average score of negative symptoms in the control group and the first and second experiments in the post-test phase after removing the previous effects has a significant difference. Conclusion: The results showed that both methods are effective in reducing the negative symptoms of drug-induced psychosis patients, so these methods can be used to reduce negative symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive intervention of mindfulness
  • psychosis
  • treatment