اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد معنادرمانی بر مسئولیت‌پذیری و اشتیاق شغلی کارمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

مقدمه: مسئولیت­پذیری و اشتیاق شغلی سبب بهبود عملکرد شغلی افراد در محیط کار می‌شود. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به روش معنادرمانی بر مسئولیت‌پذیری و اشتیاق شغلی کارمندان جهاد کشاورزی شهرستان بهمئی بود.
روش‌کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارمندان شاغل در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهمئی بودند که از بین آن‌ها 38 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و به گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگذاری شدند (هر گروه 19 نفر). گروه آزمایش، 10 جلسه 80 دقیقه‌ای آموزش مشاوره گروهی به روش معنادرمانی را دریافت نمودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه­های روان‌شناختی کالیفرنیا (خرده مقیاس مسئولیت­پذیری) (1987) و اشتیاق شغلی (شائوفلی و سالانوا، 2002) بودند. حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی توسط نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مشاوره گروهی به روش معنادرمانی بر مسئولیت‌پذیری (0001>P؛ 59/0=Eta؛ 62/52=F) و اشتیاق شغلی (0001>P؛ 49/0=Eta؛ 20/35=F) در کارمندان جهاد کشاورزی شهرستان بهمئی مؤثر بود.
نتیجه­گیری: بر اساس یافته‌های حاضر می‌توان نتیجه گرفت که معنادرمانی با بهره گیری از تغییر نگرش ها و گرفتن معنا از طریق راه های کشف معنا، مسئولیت‌پذیری، غلبه بر یاس و افزایش امید به زندگی و حمایت عاطفی اعضا از یکدیگر می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود مسئولیت‌پذیری و اشتیاق شغلی کارمندان مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Counseling Based on the Logo Therapy Approach on the Responsibility and Job Engagement of the Employees

نویسندگان [English]

  • Tahere Poorkamali 1
  • Zahra Mohammadnia 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran. (Author)
2 Master's degree in Educational Psychology, Department of Psychology, Payam Noor University, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Responsibility and job enthusiasm improve the job performance of people in the workplace. According to this the present study was conducted aiming to determine the effectiveness of group counseling based on the logo therapy approach on the responsibility and job engagement of the employees of the agricultural jihad of behmai city.
Materials and Methods: It was a quasi-experimental study with pretest, posttest design with control group and two-month follow-up stage. The statistical population of the research included the employees working in the management of agricultural Jihad in Bahmai city. 38 employees were selected through purposive sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups (each group of 19 employees). The experimental group was undergone 10 sessions logo therapy approach. California Psychological Questionnaires (responsibility mini-scale) (1987) and job engagement questionnaire (Schaufeli, Salanova, 2002) were used in the present study. The data taken from the study were analyzed through mixed ANOVA and Bonferroni follow-up test via SPSS23 software.
Results: The results showed that group counseling based on the logo therapy approach has had significant effect on responsibility (F=52.62; Eta=0.59; P<0001) and job engagement (F=35.20; Eta=0.49; P<0001) of the employees of the agricultural jihad of behmai city.
Conclusion: According to the findings of the present study, logo therapy can be used as an efficient approach to improve responsibility and job engagement of employees through employing change in attitudes and taking meaning via meaning discovery method, accountability, overcoming despair, increasing life hope and affective support of the members from each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logo therapy
  • job responsibility
  • job engagement