اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر تاب‌آوری و افسردگی مادران کودکان با آسیب شنوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روایت‌درمانی گروهی تاب‌آوری و علائم افسردگی مادران کودکان با آسیب شنوایی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مادران کودکان مبتلا به آسیب شنوایی بود که در سال 1398-1397 به مراکز آموزش ویژه کودکان مبتلا به آسیب شنوایی شهرستان شهرکرد مراجعه کرده‌ بودند که تعداد آنها 96 نفر اعلام شد. در این پژوهش تعداد 40 مادر از بین جامعه آماری با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 20 مادر). پس از شروع مداخله، 3 مادر در گروه آزمایش و 2 مادر در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. گروه آزمایش مداخله آموزش روایت‌درمانی (لوپز و همکاران، 2014) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه افسردگی (بک و همکاران، 1996) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که روایت‌درمانی گروهی بر تاب‌آوری و علائم افسردگی مادران کودکان با آسیب شنوایی تأثیر معنادار دارد (001/0≥p). بدین صورت که این درمان توانسته بود منجر به بهبود تاب‌آوری و کاهش علائم افسردگی در مادران کودکان با آسیب شنوایی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Narration Therapy on the Resilience and Depression Symptoms of the Mothers of the Children with Hearing Damage

نویسندگان [English]

  • khadijeh fouladi 1
  • reza ahmadi 2
  • tayyebeh sharifi 3
  • Ahmad ghazanfari 3
1 PhD Student in General Psychology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of group narration therapy on the resilience and depression symptoms of the mothers of the children with hearing damage. Method: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group design and two-month follow-up stage. The statistical population of the present study included 96 mothers of the children with hearing damage who referred to training centers for the children with hearing damage in 2018-19 in the town of Shahrekord. 40 mothers were selected through voluntary sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 20 mothers). Three mothers from the experimental group and two mothers from the control group withdrew participating in the study after the start of the intervention. The experimental group received twelve ninety-minute sessions of the intervention of training narration therapy (Lopez, et al, 2014) during three months. The applied questionnaires in this study included resilience questionnaire (Conner, Davidson, 2003), and depression questionnaire (Beck et al, 1996). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA method. Findings: The results showed that group narration therapy has significant effect on the resilience and depression symptoms of the mothers of the children with hearing damage (p<0.001) in a way that this therapy succeeded in leading to the improvement of resilience and and decreasing depression symptoms of negative emotion in the mothers of the children with hearing damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • hearing damage
  • resilience
  • group narration therapy