مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و تعهد و پذیرش بر ضربه پس از سانحه و رشد پس از سانحه در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد ، گروه روان شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

4 کارشناسی ارشد ، گروه روان شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

5 کارشناسی ارشد ، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: PTSD  از جمله اختلالات مزمن و ناتوان‌کننده روان­پزشکی است که براساس پنجمین راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی جزء مجموعه تشخیصی اختلالات وابسته به استرس است که می‌تواند پس از مواجهه با یک رویداد آسیب‌زا ایجاد شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و تعهد و پذیرش بر ضربه پس از سانحه و رشد پس از سانحه در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.
روش کار:  این مطالعه از نوع نیمه­آزمایشی با دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بود که با طرح پیش‌آزمون، پس­آزمون و پی­گیری انجام شد. جامعه آماری شامل بزرگسالان 18 تا 40 سال دارای اختلال پس از سانحه مراجعه­کننده به مراکز روانشناختی شهر تهران در سال 1401 بود. حجم نمونه 30 نفر بود که به‌صورت هدفمند انتخاب و به­صورت تصادفی­ به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (در هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. گروه­های آزمایش درمان­های هیجان­مدار و تعهد و پذیرش را طی 8 جلسه 90 دقیقه­ای دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل مداخله­ای دریافت نکرد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش­نامه تنظیم رشد پس از سانحه و پرسش‌نامه SRS- PTSD استفاده شد. داده­ها با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه با اندازه­گیری­های مکرر تجزیه ­و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج مطالعه حاکی از تأثیر روش هیجان­مدار و درمان تعهد و پذیرش بر ابعاد رشد پس از سانحه و ضربه پس از سانحه بزرگسالان دارای اختلال ptsd بود (001/0>P) و میزان اثربخشی هر دو روش مشابه بود (05/0<P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، متخصصین فعال در حوزه  اختلال پس از سانحه می­توانند در درمان این افراد استفاده از روش­های هیجان­مدار و درمان تعهد و پذیرش را در کنار سایر درمان­ها مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of emotion-oriented therapy and acceptance commitment on post-traumatic stress and post-traumatic growth in people suffering from post-traumatic stress disorder in Tehran

نویسندگان [English]

  • Nazanin Haghight Bayan 1
  • Sara Nasiri 2
  • Manzar Malekian 3
  • Seyed masoumeh mosavi 4
  • Soheil Jafari 5
1 Ph.D., Department of Psychology, Rodhan Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Master's degree, Department of Psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Master's degree, Consulting Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Kerman, Iran
4 Master's degree, Department of Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
5 Master's degree, Department of Psychology, ahvaz Branch, Islamic Azad University, ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction: PTSD is one of the chronic and debilitating psychiatric disorders, which, according to the fifth statistical and diagnostic manual of mental disorders, is part of the diagnostic set of stress-related disorders that can develop after facing a traumatic event. The purpose of this study was to compare the effectiveness of emotion-oriented therapy and acceptance commitment on post-traumatic stress and post-traumatic growth in people with post-traumatic stress disorder.
Methods: This study was a semi-experimental study with two experimental groups and one control group, which was carried out with a pre-test, post-test and follow-up plan. The statistical population included adults aged 18 to 40 with post-traumatic stress disorder who referred to psychological centers in Tehran in 1402. The sample size was 30 people who were purposefully selected and randomly divided into two experimental groups and one control group (15 people in each group). The experimental groups received emotion-oriented and acceptance and commitment treatments during 8 sessions of 90 minutes, while the control group did not receive any intervention. To collect information, the post-traumatic growth adjustment questionnaire and the SRS-PTSD questionnaire were used. The data were analyzed using two-way analysis of variance with repeated measurements.
Results:  The results of the study indicated the effect of emotion-oriented method and acceptance and commitment therapy on the dimensions of post-traumatic growth and post-traumatic trauma of adults with ptsd disorder (P<0.001) and the effectiveness of both methods was similar. (P < 0.05)..
Conclusion: According to the results, specialists active in the field of post-traumatic stress disorder can consider the use of emotion-oriented methods and acceptance and commitment therapy in the treatment of these people along with other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-Traumatic Growth
  • Post-Traumatic Disorder
  • Acceptance And Commitment Therapy
  • Emotional Therapy