تحلیل سازه های توسعه ورزش معلولین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تحلیل سازه‎های توسعه ورزش معلولین کشور بود. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد و به لحاظ هدف اجرای آن کاربردی است که بصورت پیمایشی انجام گردید.
روش کار: جامعه آماری تحقیق کلیه معلولین مشغول به انجام فعالیت ورزشی در کشور بودند.  350 نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در نهایت 327 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه محقق ساخته دارای 62 سؤال و شامل 7 مولفه فردی، فرهنگی، مالی، مدیریت، زیرساختی، تجهیزات و امکانات و منابع انسانی با طیف پنج ارزشی لیکرت بود. به منظور توصیف آماری داده­ها از شاخص­های توصیفی و به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده­های تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی سوالات پرسشنامه و مولفه ها و از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی (CFA) مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بر اساس میزان رابطه و T-Value برای بیان بسط مدل خطی کلی (GLM) به منظور تعیین روایی سازه پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزارهای آماری (SPSS) و (LISREL) در سطح معناداری 05/0≥P انجام گردید.
نتایج:  نتایج نشان داد توسعه ورزش معلولین از لحاظ شاخص­های برازش مناسب می­باشد و تمامی سؤالات و 7 مؤلفه می­توانند در توسعه ورزش معلولین مجتمع شوند.
نتیجه گیری: مدیران باشگاه های ورزشی و هیأت های ورزشی می توانند به عنوان یک راهنما برای برنامه‌ریزی ورزش معلولین در زمینه افزایش رضایت آنها از این پژوهش استفاده کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the development structures in sports for the disabled in Iran

نویسندگان [English]

  • Rasuol Barouti 1
  • Ahmadreza Askari 2
  • Elham Moshkelgosha 3
1 PhD student in Sports Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education Education and Sport Sciences, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Physical Education Education and Sport Sciences, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The objective of this research was to analyze the development structures of disabled sports in the country. This research is descriptive and practical in terms of the purpose of its implementation, which was conducted as a survey.
 
Methods: The statistical population of the research was all disabled people engaged in sports activities in the country. 350 samples were selected by simple random and finally 327 questionnaires were analyzed. The researcher-made questionnaire had 62 questions and included 7 individual, cultural, financial, management, infrastructure, equipment and facilities and human resources components with a five-point Likert scale. In order to statistically describe the data from the descriptive indices and for the inferential analysis of the research data, Cronbach's alpha test was used to determine the internal consistency of the questionnaire questions and components, and exploratory and confirmatory factor analysis (CFA) based on the equation model. A structure based on the degree of relationship and T-Value was used to express the general linear model (GLM) in order to determine the construct validity of the questionnaire. Data analysis was done using statistical software (SPSS) and (LISREL) at a significance level of P≤0.05.
Results:  The results showed that the sports development model for disabled people is suitable in terms of fit indicators and all questions and 7 components can be integrated in the structural model of sports development for disabled people.
Conclusion: managers of sports clubs and sports teams can use this research as a guide for planning sports for the disabled in order to increase their satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structures
  • development
  • disabled sports