نقش PD-1/ PD-L1 و Anti-PD-1/ PD-L1 در پیشرفت و سرکوب سرطان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد ایمونولوژی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد ایمونولوژی ،مرکز تحقیقات ایمونولوژی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استاد ایمونولوژی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد انگل شناسی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار ایمونولوژی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نقاط کنترل ایمنی (Immune checkpoints) مجموعه ای از گیرنده های تنظیمی می باشند که باعث کنترل پاسخ های ایمنی، حفظ تولرانس و هموستاز می شود. سلول های توموری می توانند با به خدمت گرفتن این نقاط از دسترس پاسخ های اختصاصی ضد تومورال بگریزند و گسترش پیدا کنند. از مهم ترین نقاط وارسی مسیر PD-1/PD-L1 است. PD-L1 توسط تمام سلول های توموری بیان شده و اتصال آن به PD-1 روی لنفوسیت های T سایتوتوکسیک (CTL) اختصاصی تومور، منجر به سرکوب CTL می شود. در واقع PD-L1 به عنوان یک فاکتور تومورزا عمل می کند که به طور چشمگیری تومورزایی و متاستاز را افزایش می دهد. همچنین میزان بیان PD-1 و PD-L1 یک بیومارکر پروگنوستیک در انواع تومورها می باشد و می تواند پیش آگهی بیماری را پیش بینی کند. در نتیجه یکی از جدیدترین و مهمترین روش های ایمونوتراپی سرطان برای ایجاد یک پاسخ ایمنی ضد تومورال قوی استفاده از مهارکننده های نقاط کنترل ایمنی (ICIs) و به طور ویژه مهارکننده های مسیر PD-1/PD-L1 است. از سال 2014 تاکنون هفت دارو برپایه آنتی بادی های مونوکلونال ضد PD-1 و PD-L1 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا برای استفاده بالینی در طیف وسیعی از سرطان ها تایید گردیده است. شناخت مکانیسم های دقیق مسیر PD-1/PD-L1 به عنوان یک نقطه کنترل ایمنی مهم در سرطان مورد نیاز می باشد. مطالعه مروری حاضر به بررسی برهمکنش های این مسیر با سلول های توموری و همچنین تاثیر مهار کننده های PD-1/PD-L1 بر سلول های توموری می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of PD-1/PD-L1 and Anti-PD-1/PD-L1 in the development and suppression of cancer

نویسندگان [English]

  • Narges Abdollahi 1
  • Mahmoud Mahmoudi 2
  • Amene Raouf-Rahmati 3
  • Seyed‐Alireza Esmaeili 4
1 MSc. Department of Immunology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor of Immunology, Immunology Research Center, Bu‐Ali Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Professor of Immunology, Department of Immunology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 MSc. Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant professor of Immunology, Immunology Research Center, Bu‐Ali Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant professor of Immunology, Department of Immunology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Immune checkpoints are immune receptors that negatively regulate immune responses and T-cells through multiple mechanisms. Immune checkpoints are upregulated in various tumor cells and allow cancer cells to escape and evade specific antitumor immune surveillance. One of the most prominent of these checkpoints is PD-1/PD-L1 pathway. The binding of PD-L1 expressed by tumor cells to PD-1 on the surface of tumor-specific cytotoxic T lymphocytes (CTL) leads to CTL suppression. Moreover, PD-L1 can dramatically increase tumorigenesis and metastasis, so the measurement of expression levels of PD-1/PD-L1 is lucrative for predicting the cancer prognosis. Accordingly, one of the most novel and important techniques that emerged as a revolutionary therapy to achieve potential anti-tumor immune responses is blocking these immune checkpoints by specific monoclonal antibodies called immune checkpoint inhibitors (ICIs). Since 2014, seven anti-PD-1/PD-L1 monoclonal antibodies have been approved by the Food and Drug Administration (FDA) for therapy in an extensive spectrum of cancers. Immune checkpoint therapy has been demonstrated to be a promising strategy for controlling advanced various types of cancers. Hence, studying these new approaches to cancer therapy is recommended. The present review will briefly summarize the interaction between PD-1/PD-L1 pathway and tumor cells as well as the effect of PD-1/PD-L1 inhibitors in cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • PD-1
  • PD-L1
  • Immune checkpoint inhibitors
  • ICIs